พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Educational
2540 วว.กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 อว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิ
 • ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2541
 • อ.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) แพทยสภา พ.ศ.2546
 • วท.ม. (กุมารเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540
 • พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2535
ผลงานทางวิชาการ(งานวิจัย)
 • แพรว สมบัติใหม่, ปริชวัน จันทรศิริ. เจตคติและการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนของจังหวัดลำพูน. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2555; 56(5): 613-625.
 • ดวงใจ พันธภาค, ปริชวัน จันทรศิริ. ระดับความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบิดามารดาเด็กออทิสติกที่นำบุตรเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(2).
 • ศุภักษร ธิกา, ปริชวัน จันทรศิริ. ผลของกิจกรรม “ไอเดียสารพันกับวันอารมณ์ดี” เพื่อจัดการความโกรธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(1).
 • วิวรรณ สุจริต, ปริชวัน จันทรศิริ. ผลของโปรแกรม B.A.S.E. ประยุกต์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเด็กอนุบาล.จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(5).
 • นิชนันท์ เนตรสง่า, ปริชวัน จันทรศิริ. การแสดงออกทางด้านปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่เรียนกวดวิชาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร. 2558; 59(5).
 • ชนม์นิภา แก้วพูลศรี, ปริชวัน จันทรศิริ. รูปแบบความผูกพันของมารดาในวัยเด็กและเมื่อเป็นมารดาเองที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. 2559; 60(1).
 • ณัฏฐนิช ทองสัมฤทธิ์, ปริชวัน จันทรศิริ. ภาวะจิตสังคมในมารดาเด็กโรคปอดเรื้อรัง. 2559; 60(5).

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes