มุทิตา หทัยธรรม

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จึงเริ่มต้นการทำงานที่สถาบันพัฒนาเด็กรพีพรรณ ที่ให้การดูแลและการศึกษาพิเศษแก่กลุ่มเด็กพิเศษ ต่อมาได้ทำงานภาคประชาสังคม (NGO) ที่มูลนิธิเด็ก โดยให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาเด็กที่ด้อยโอกาสทุกรูป และทำงานร่วมกับครอบครัวและชุมชนเป็นเวลา 9 ปี ระหว่างการทำงานที่มูลนิธิเด็ก ได้รับโอกาสที่ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าอบรมการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแนวจิตตปัญญาในหลายหลักสูตร ทำให้เกิดความสนใจงานด้านกระบวนกร (Facilitator) และมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ที่แท้จริง ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม การมีพื้นที่ปลอดภัยและการได้สรุปบทเรียนจากตัวผู้เรียนเอง จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  

จากนั้นจึงผันตนเองมาเป็นทีมกระบวนกรที่เสมสิกขาลัย โดยมีหน้าที่ในการนำกิจกรรมและเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกรูปแบบ ประสบการณ์ในการอบรม เช่น งานพลังกลุ่มและความสุข , การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม , การฝึกทักษะกระบวนกร : สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม , การดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม และการคลี่คลายความขัดแย้ง

นอกจากนี้ยังเป็นอาสาสมัครและกระบวนกรอิสระกลุ่ม Peaceful Death ในการจัดอบรมเกี่ยวกับการวางแผนและดูแลสุขภาพช่วงท้าย Action Care Plan และการให้บริการรับฟังและให้คำปรึกษา “โครงการคุยด้วยไมตรี” แก่บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด 19

และเป็นกระบวนกรอิสระ ที่ทำงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ในการฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม , การพัฒนาระบบประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และการถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ 

ในปี 2564 เป็นกระบวนกรที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช อยู่ในส่วนงาน HRD เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน soft skill เช่น การฝึกสติในชีวิตประจำวัน , การสื่อสารอย่างสันติ , ผู้นำสี่ทิศ , การฟังอย่างลึกซึ้ง ฯ และการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรโดยใช้หลักการและ framework สากล

ปัจจุบันทำงานที่โรงแรมนีรารีทรีท และเป็นกระบวนกรอยู่ในส่วนงาน HRD ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ได้รู้จักและพัฒนาโลกภายในของตนเอง โดยอาศัยกิจกรรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาและ mindfulness ควบคู่กัน และยังคงแบ่งเวลาทำงานจิตอาสา ร่วมกับโครงการฝึกสติออนไลน์แบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่น (MBSI-Online) และรับงานกระบวนกรอิสระเช่นเดิม

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok