กิตติ ไตรรัตน์

กระบวนกรนักเรียนรู้ ผู้เริ่มต้นเดินทางการเติบโตจากภายในผ่านกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้น ม.6 หลังจากเข้าค่ายจิตตศึกษา ของรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และเริ่มต้นอาชีพกระบวนกรผ่านการทำงานกับมูลนิธิรักษ์ไทย ในโครงการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ในปี 2545

มีความชื่นชอบและหลงใหลการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ภายในที่ทำให้เกิดการตระหนักรู้ และให้อิสระในการเลือกด้วยตัวเอง

ปัจจุบันเป็นกระบวนกรอิสระ และโค้ชส่วนบุคคลสำหรับ ผู้ที่ชื่นชอบการเรียนรู้และเติบโตผ่านการตระหนักรู้ และบ่มเพาะทรัพยากรภายในตัว

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิทางการศึกษาอื่นๆ

 • Professional Coach Certification Program by Thailand Coaching Institute & Towards Mastery
 • Passion Test Certification Course and The Passion Test Master Trainer โดย Enlightened Alliance
 • Train the Trainer, การเป็นวิทยากรกระบวนการ, การสื่อสารและให้คำปรึกษา ของมูลนิธิรักษ์ไทย
 • วิถีกระบวนกร โดยเสมสิกขาลัย
 • Satir Coaching and Mentoring Specialist โดย Satir Global Network
 • Satir Transformational Systemic Therapy โดย Somrak Choovanichvong
 • การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาตามแนว Satir Model: Basic Satir Counselling โดย สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
 • Past Life Regression Therapy Certificate 0f Training โดยนายแพทย์ธวัชชัย Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace
 • การเป็นวิทยากร ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 • ผ่าน การอบรม “The Power Within You”, “Communication Mastery”, “Million Dollar Idea” ของ “โค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ” นักสร้างแรงบันดาลใจหญิงคนแรกของเมืองไทย
 • Maximize Your Potential โดย Mark Haylay & Alessandro Mora, Licensed Master Trainer of Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก Richard Bandler (Co-creator of NLP)
 • The Power of Neuroscience in Leadership and Change Management โดย Aran Dadswell and Tom Yates from NeuroLeadership Gloup
 • Into the Moment – Journey to the Innermost Intuition by Gil Allon การเดินทางสู่ภายใน เพื่อระเบิดความคิดสร้างสรรค์
 • การบริหารแบบโคตรเซียน (Professional Management) – 8 โมเดล ของบริษัทที่มีระบบการบริหารระดับโลก และการสร้างแบรนด์แบบโคตรเซียน – 7 โมเดล การสร้างแบรนด์มูลค่าหลายพันล้าน โดย อ.สมคิด ลวางกูล
 • Life Coaching Certified by American Union of NLP
 • Law of Attraction Practitioner by Global Sciences Foundation

ประสบการณ์การทำงาน

 • National Director of The Passion Test Thailand ว่าที่ Master Trainer คนแรกของประเทศไทย
 • เจ้าหน้าที่สนามมูลนิธิรักษ์ไทยจันทบุรี โครงการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
 • วิทยากรกระบวนการ ด้านทักษะชีวิต
 • โค้ช และที่ปรึกษาด้านการเยียวยาจิตใจ ยกระดับใจ และพัฒนาตนเอง
 • เจ้าของเพจ Kitti Trirat เพจด้านการพัฒนาและยกระดับความคิดและจิตใจ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คน

ผลงานที่ผ่านมา

 • วิทยากรกระบวนการ มูลนิธิรักษ์ไทย จันทบุรี
 • วิทยากรกระบวนการ ในโครงการร่วมระหว่าง มูลนิธิรักษ์ไทย และอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา
 • วิทยากร Train the Trainer การทำงานทักษะชีวิตกับเยาวชน ให้ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps Thailand)
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการการประกวดสุดยอดวิทยากร 1stSME Trainer Award ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • บรรยาย เคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจ ของ เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศีกษาภาคตะวันออก (หน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • Workshop เรื่องความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และความรักองค์กร ให้เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย
 • วิทยากรหลักสูตร International Field Epidemiology Training Program: Training for Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ) ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 • Trainer หลักสูตร The Amazing Leader ให้บริษัท Tanya Collection
 • วิทยากรกระบวนการ ให้องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • วิทยากรกระบวนการ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างสายสัมพันธ์ และมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่บริษัท MLM
 • วิทยากร การออกแบบชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจ แก่ชมรมนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น
 • เทรนเนอร์ในหลักสูตร Amazing Life สำเร็จได้ในแบบคุณ 13 รุ่น (พ.ศ. 2555 – 2558)
 • โค้ชส่วนบุคคล ด้านการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุข และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

สถาบัน และหน่วยงานบางส่วน ที่เคยร่วมงาน หรือจัดอบรมร่วมกัน

 • King Power
 • SCB
 • KBTG
 • Ajinomoto
 • Tesco Lotus
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
 • Indorama Ventures
 • Peace Corps Thailand
 • สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 • Royal Thai Police
 • Rangsit University
 • Thaksin University
 • Buraha University
 • Mahidol University
 • Tanya Collection
 • The Liquor Distillery Organization

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok