จิรวุฒิ พงษ์โสภณ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังเป็นว่าที่มหาบัณฑิตหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “ความเป็นผู้พ่ายแพ้ในระบบการศึกษา: อัตชาติพันธุ์วรรณาผ่านชีวิตผู้วิจัย”

เคยร่วมงานกับเสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหงเป็นเวลา 4 ปี และมีประสบการณ์การเป็นกระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษามากว่า 7 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านหลักสูตร สถาบันพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ทรานส์ฟอร์เมเจนท์” Transformagent Academy (http://www.transformagent.academy/)

มีความสนใจการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาและเคยเข้ารับการอบรมมาหลากหลายศาสตร์โดยเฉพาะจิตวิทยากระบวนการ (Process-oriented psychology – Process Work) และมุ่งมั่นที่จะประยุกต์ศาสตร์ดังกล่าวสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมจากมิติภายใน

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok