หลักสูตรการอบรมสำหรับ In-house

การชุบตัวดูงาน

ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ ต่อชุมชน และสังคมเมือง

In-house ☎︎ 086-327-7792

เนื้อหา

1. ความเข้าใจโครงสร้างทางสังคม  ผ่านองค์ความรู้ร่วมสมัย

ชุดการอบรมนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ

ขั้น 1  มีเนื้อหา ดังนี้

 1. ความรู้ (ศาสตร์) ร่วมสมัย : จุดอ่อนและการเชื่อมโยงเป็นองค์รวม เพื่อสังคมไทยในอนาคต
 2. ความสำคัญของศาสนาและปรัชญา
 3. พุทธศาสนาไทยในอนาคต
 4. การศึกษาไทย  เพื่อสร้างสรรค์สติปัญญาของสังคม
 5. เศรษฐศาสตร์  และระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำโลกและเศรษฐศาสตร์ทางเลือก

ขั้น 2  มีเนื้อหา ดังนี้

 1. สื่อสารมวลชน  ภายใต้อำนาจของรัฐกับทุนและทางออกเพื่อเป็นอิสรภาพ
 2. การเมืองการปกครอง  ที่หนุนเสริมโครงสร้างสังคมที่เป็นธรรม
 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัญหาและทางออก
 4. กฎหมาย  เพื่อความยุติธรรมทางสังคม
 5. สาธารณสุข  เพื่อองค์รวมของสุขภาวะ

2. ความเข้าใจสังคมไทย

แบ่งการอบรมเป็น 3 ขั้น คือ

ขั้น 1 ความเข้าใจสังคมไทย 1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสังคมไทย

 1. ประวัติศาสตร์และพัฒนาการหมู่บ้านไทย : มองชุมชนไทยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและศาสนา โดยเน้นช่วง 40 ปีเศษที่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองไทย  ช่วงก่อน 2475, ช่วง 2475-2489, ช่วง 2490-2516, ช่วง 2516-2519, ช่วง 2520-2534, ช่วง 2534-2535, ช่วง 2535 ถึงปัจจุบัน ศึกษาบทบาทของขบวนการทางการเมืองของภาคประชาชน ตั้งแต่คณะราษฎร์หรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ(ก่อนคณะราษฎร์) เสรีไทย, ขบวนการนักคิด ” นักเขียน ” ปัญญาชนสยามกลุ่มต่างๆ , ขบวนการนิสิตนักศึกษา, ชาวนาและกรรมกร, กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน, ประชาสังคมไทย เป็นต้น
 3. สังคมไทยกับการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย (ตั้งแต่ พ.ศ.2398 ” ปัจจุบัน) สังคมไทยกับลัทธิชาตินิยม, สังคมไทยกับลัทธิปัจเจกนิยม, สังคมไทยกับทุนนิยมเสรี, สังคมไทยกับลัทธิบริโภคนิยม, สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ (ศึกษาความหมายตัวลัทธิหรือปัจจัยต่างๆ ที่มีผลเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น)

ขั้น 2 ความเข้าใจสังคมไทย 2 อริยสัจ “4” ของสังคมไทย (ปัญหา สาเหตุ สภาพที่พึงปรารถนา และทางออก) ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้

สิ่งแวดล้อม , ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น และความไม่เท่าเทียมของสิทธิอำนาจ(แย่งชิงอำนาจในการจัดการและครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ) , ความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม , ความยากจนของประชาชนที่สัมพันธ์กันทั้งระบบ , ปัญหาการกดขี่และเหลื่อมล้ำทางเพศและการทารุณกรรมเด็ก , ปัญหาการกดขี่แรงงาน ปลดแรงงาน และตกงาน , ปัญหาสลัม การใช้ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย

ขั้น 3 ความเข้าใจสังคมไทย 3  พัฒนาการและแนวโน้มของขบวนการเคลื่อนไหวในสังคมไทย

กลุ่มศาสนาและลัทธิพิธี , กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , กลุ่มพระสงฆ์ แม่ชี นักพัฒนา รวมถึงนักบวชหรือขบวนการศาสนาเพื่องานพัฒนา , กลุ่มการศึกษาทางเลือก , กลุ่มสุขภาพทางเลือก , กลุ่มเศรษฐกิจรากหญ้าเพื่อการพึ่งตนเอง , กลุ่มสตรีนิยม , กลุ่มการเมืองทางเลือก ” การเมืองภาคประชาชน , องค์กรพัฒนาเอกชนไทย , กลุ่มสื่อมวลชนทางเลือก

3. ความเข้าใจเรื่องระบบโลก

เรียนรู้เนื้อหา  จุดกำเนิดและพัฒนาการทางเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี , การล่าอาณานิคมของโลกตะวันตก , การแบ่งขั้วอำนาจระหว่างเสรีนิยมกับสังคมนิยม (สงครามเย็น) , ระบบโลกหรือเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ (ประวัติศาสตร์ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2, สาระสำคัญของระบบโลกหรือโลกาภิวัตน์, องค์กรโลกบาล, การแบ่งขั้วอำนาจของเศรษฐกิจและการเมือง, การดำเนินนโยบายทางการเมืองและการต่างประเทศของสหรัฐ, ความเข้าใจเรื่องบรรษัทข้ามชาติและผลกระทบจากการครอบงำ) , ความเข้าใจเรื่องสงครามและสาเหตุสำคัญ เช่น สงครามโลก 1, 2, สงครามในปาเลสไตน์, สงครามเวียดนาม, สงครามเกาหลี, ญี่ปุ่นและเอเชีย, สงครามในอ่าวเปอร์เซีย, สงครามปราบปรามขบวนการก่อการร้าย , แนวโน้มของการต่อสู้เคลื่อนไหวของประเทศโลกที่ 3 เพื่อออกจากการกดขี่ครอบงำของประเทศมหาอำนาจ (รูปธรรมต่างๆ ) , ขบวนการสันติภาพนานาชาติ

กระบวนการ

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

ผู้เข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

วิทยากร

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

สถานที่

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

ระยะเวลาการอบรม

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

ตารางการอบรม

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes