เกี่ยวกับSEM

ความเป็นมา

เสมสิกขาลัย (SEM – Spirit in Education Movement) เป็นหน่วยงานการกุศลภายใต้ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ก่อตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2538 ตรงกับวันมาฆบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณแบบองค์รวม

logo_foundation
LogoSEM_black_square

เสมสิกขาลัย นำกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับแวดวงการศึกษา ไทย ซึ่งเน้นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มุ่งเนื้อหาที่กลับมาหาความสุขและความมั่นคงภายในแห่งชีวิต โดยไม่เน้นความสำเร็จทางวัตถุและความสำเร็จภายนอก และสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิตโดยเฉพาะสามารถผสม ผสานความรู้ทางสมองและหัวใจเข้าด้วยกัน เพื่อเข้าถึงความดี ความงาม และความจริง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความรักและเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทาง สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา

ความหมาย

คำว่า “เสม” ตั้งขึ้นตามนามของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ปูชนียบุคคลสำคัญของไทย เพื่อเป็นสิริมงคลและยกย่องท่านในคุณูปการแห่งการยืนหยัด อยู่ข้างความถูกต้องดีงามและผู้ยากไร้มาโดยตลอด

คำว่า “สิกขา” เป็นคำบาลี ส่วนสันสกฤต เรียกว่า ศึกษา เพื่อโยงกลับไปหาหลักการศึกษาที่สำคัญของพุทธศาสนา คือ ไตรสิกขา อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

ส่วนคำว่า “ลัย” ใช้ในความหมาย แหล่งเรียนรู้

เสมสิกขาลัยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิต ในบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกันระหว่างครูและผู้เรียน เป็น กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งในแง่ของการรับรู้อย่างลึกซึ้ง การคิดอย่างเชื่อมโยงและมีจินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงการเรียนแบบผ่านประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเติบโตทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ ทักษะและพฤติกรรมของผู้เรียน

ปรัชญาการศึกษา

  1. นำผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลงลึก หลากด้านหลายมิติเป็นองค์รวม ทั้งพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญา และทักษะต่างๆ
  2. เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้แต่ละด้าน เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของชีวิต สังคม และธรรมชาติ
  3. สนับสนุนให้คนในสังคมทุกชนชั้นอาชีพ ได้เข้าถึงสิทธิแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ
  4. กระบวนการเรียนรู้ มีความหลากหลาย และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกันระหว่างครูและผู้เรียน

หลักสูตร

เสมสิกขาลัยมีเนื้อหาวิชาที่หลากหลายภายใน 6 หมวดวิชาหลัก ดังนี้

  • ชุดวิชา 1) เข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิต
  • ชุดวิชา 2) สร้างสรรค์สัมพันธภาพ
  • ชุดวิชา 3) เข้าใจธรรมชาติ
  • ชุดวิชา 4) เข้าใจสังคม
  • ชุดวิชา 5) เข้าถึงความงาม
  • ชุดวิชา 6) วิธีการแสวงหาความรู้

กรรมการบริหาร

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
นายพิภพ ธงไชย
นายประชา หุตานุวัตร
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
นางวัลลภา คุณติรานนท์
นายพิภพ อุดมอิทธิพงศ์

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie by Catch Themes
X