รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และยังเป็นเลขาธิการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2561- ปัจจุบัน และประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

มีความสนใจเกี่ยวกับการทำจิตบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาสามารถปรับตัวและรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ดีขึ้น ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้น

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2548 ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์ และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และได้สอนเรื่องนี้ความรู้เรื่องนี้ให้แก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านจิตเวช และบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

“สิ่งสำคัญของซาเทียร์โมเดล คือ การทำให้คนกลับมารู้จัก เข้าใจ และพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นในทิศทางที่เป็นบวก และให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์ ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่บนความรู้ตัว และตัดสินใจที่จะตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตบนความรับผิดชอบของตน และช่วยให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และได้อย่างมีความสุขในบริบทต่าง ๆ”

Educational

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ผ่านการอบรม A three and a half years therapy training Program, Satir Transformational

Systemic Therapy

Satir Institute of the Pacific, Canada in collaboration with Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand & The Royal College of Psychiatry of Thailand

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok