ชาญชัย ชัยสุขโกศล

อดีตนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ผันตัวเองมาศึกษาเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม ความขัดแย้งและสันติวิธี หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์โลกภายในกับศาสตร์โลกภายนอกของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นแนวทางการเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งหลากหลาย 4 ระดับ ได้แก่ ระดับภายในบุคคล, ระหว่างบุคคล, ระดับกลุ่ม/องค์กร, และระดับสังคม  เขาเริ่มศึกษาศาสตร์ภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความขัดแย้งและความรุนแรงทั้งสี่ระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งจิตบำบัดแบบซาเทียร์ (Satir Model), การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication), จิตวิทยางานกระบวนการ (Process Work) การโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Coaching for Transformation) และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน ทำงานเป็นที่ปรึกษา กระบวนกรอิสระและโค้ชบุคคล โดยเน้นด้านการพัฒนาองค์กร, การสร้างระบบและวัฒนธรรมความร่วมมือ, การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (conflict transformation) และเป้าประสงค์แห่งชีวิต (life purpose)

ยังทำการฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม อีกทั้งทำงานแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง “ของจริง” ในประเด็นต่างๆ เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้, ความขัดแย้งในประเทศเมียนมาร์, วิกฤติองค์กร และความขัดแย้งในผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ในคู่รักและคู่ความสัมพันธ์ เป็นต้น

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes