fbpx

เสริมสร้างทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

Posted in บทความหมวด 7) เรื่องอื่นๆ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

(หลักสูตรกระบวนกร ปี 2561)

 

“กระบวนกร”เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มคนเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองให้สามารถพัฒนาความรู้เหล่านั้นในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า ทุกคนมีศักยภาพภายในและสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองได้

การสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย การเชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละด้านไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต และ บรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกัน จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ

การอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง และสังคม การทำงานเป็นเครือข่าย และต้องการพัฒนาทีมบุคลากรที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรกระบวนกร โดยเสมสิขาลัย แตกต่างจากกระบวนกรที่อื่นอย่างไร?

  1. เน้นสร้างกระบวนกรที่สร้างการเรียนรู้แนวจิตปัญญา ให้กับองค์กรที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการการเรียนการสอน/การทำงานอย่างต่อเนื่อง
  2. เน้นพัฒนาศักยภาพของกระบวนกรในการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงภายใน โดยสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้กระบวนการที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา อย่างได้สมดุล
  3. เน้นสนับสนุนภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านกระบวนการเรียนรู้

 

กำหนดการ

ครั้งที่ 1  งาน พลังกลุ่ม และความสุข 
วันที่ 23 – 25 เมษายน 2561
ครั้งที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นการมีส่วนร่วม 
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 3 ฝึกทักษะพื้นฐานสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้(Training of Trainer 1 : TOT1) 
วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 4 ฝึกออกแบบกระบวนการเรียนรู้(Training of Trainer 2 : TOT2) 
วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 5 ฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้โยงสู่การเรียนการสอน/การทำงานที่ลงลึกถึงจิตวิญญาณ(Training of Trainer 3 : TOT3)
วันที่ 6 – 9 กันยายน 2561

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

  1. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดต่อเนื่องทุกครั้งในระยะเวลาที่กำหนด
  2. มีความสนใจ และทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น
  3. มีพื้นที่ เวทีในการทำงานชัดเจนที่สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้หลังจากที่ผ่านการอบรมได้
  4. พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้

 

อัตราค่าลงทะเบียน 20,000 บาท ต่อท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและที่พัก มีเฉพาะอาหารว่างรับรองเท่านั้น)

สถานที่ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

วิทยากร ปรีดา เรืองวิชาธร และทีมเสมสิกขาลัย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรารถนา โทร. 086-991 6663 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube