การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

เป็นมิตรกับตัวเอง ➜ 21-23 ธันวาคม 2561 (เต็มแล้วค่ะ)

เป็นมิตรกับตัวเอง


วันที่จัด

21-23 ธันวาคม 2561 (เต็มแล้วค่ะ)

 

 

 

ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งการงานและครอบครัวอาจทำให้เราต้องดิ้นรนไขว่ขว้า ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยหรือหยุดพักได้ และที่มากกว่านั้นคือเรา พักไม่เป็น ไม่อาจผ่อนคลายตัวเอง จึงทำให้เกิดความเหนื่อยล้าภายในจนไม่อาจจะเป็นมิตรกับตัวเองได้ 

 

ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะทำให้เรามีความสะดวกสบายในทางวัตถุมากขึ้น มีงานที่ต้องทำ มีครอบครัวตามที่สังคมยอมรับ แต่หากหันกลับมาดูความสุขทางด้านจิตใจแล้ว กลับพบว่า เราเข้าถึงความสุขทางจิตใจได้น้อยลงทุกที กลายเป็นความทุกข์ทางใจมาแทนที่มากขึ้น 

 

การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิตจนไม่อาจจะวางใจได้ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบจะช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม คลี่คลายเงื่อนปมภายในใจเพื่อให้เรากลับมาเป็นมิตรกับตัวเองอีกครั้ง และเตรียมสติเพื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิตในอนาคตต่อไป เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างกาย จิตใจ ปัญญาและความรักที่มีต่อผู้อื่นมากขึ้น 

 

มีการทำสมาธิภาวนา และประยุกต์เอาดนตรี งานศิลปะ ความงดงามจากการจัดดอกไม้ มาเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้กายได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ให้ใจได้พักจากภาระและความยึดมั่นถือมั่นที่เราได้แบกรับไว้ ให้ได้กลับมาตระหนักรู้ถึงความสมดุลแห่งชีวิต ดำรงอยู่บนพื้นฐานแห่งความเรียบง่าย อ่อนน้อม และยอมรับกับทุกสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น

 

เนื้อหาการอบรม

  • ฝึกฝนการทำสมาธิภาวนา การกลับมาใคร่ครวญภายในจิตใจ เพื่อการผ่อนคลายของร่างกายอย่างสมบูรณ์ และความสงบ มั่นคงของจิตใจ โดยจะใช้ทั้งการนั่ง การนอนและการเดินอย่างมีสติ อีกทั้งมีการทำสมาธิภาวนาแบบเคลื่อนไหวประกอบบทกวี และดนตรี
  • มีกิจกรรมที่ช่วยทำให้ได้พักกาย ผ่อนใจ อันเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานและดีงามให้เจริญงอกงามยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมผ่านประสบการณ์ทางด้านศิลปะมาพิจารณาถึงแง่งาม ตามความเป็นจริงของชีวิต เพื่อให้เราลดคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ทั้งการวาดรูปและการจัดดอกไม้ ประสานดนตรีมาช่วยในการผ่อนคลายจิตใจและร่างกาย การจัดดอกไม้ อยู่กับธรรมชาติทำให้ความงามของธรรมชาติได้เข้ามาช่วยยกระดับจิตวิญญาณของเรา อีกทั้งมีกิจกรรมที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นมุมด้านน่ารักและน่าชังของตัวเรา และทำให้เรากลับมาทบทวน สำรวจความเป็นตัวเราและยอมรับตัวเองอย่างที่เราเป็นได้มากขึ้น
  • มีการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม เพื่อแสวงหาปัจจัยในการแปรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์ เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานและงดงาม แบ่งปันเรื่องวิสัยทัศน์แห่งชีวิต และการแสวงหาดุลยภาพแห่งชีวิต พร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์สุข ทุกข์ของชีวิตที่ผ่านมา และร่วมกันแสวงหาทางออกที่เป็นรูปธรรม
  • มีพิธีกรรมเล็กๆ เพื่อให้เป็นสักขีพยานและเฉลิมฉลองให้กับความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้น
  • การอบรมชุดนี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรภายในกลุ่มที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลปัญญาและความรักซึ่งกันและกัน

 

วิทยากร

ปรีดา เรืองวิชาธร และทีมเสมสิกขาลัย

 

preeda ปรีดา เรืองวิชาธร 

จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2533 แต่มีความสนใจพุทธศาสนาและปัญหาทางโครงสร้างสังคม จึงเปลี่ยนผันชีวิตมาทำงานเกี่ยวกับการประยุกต์ศาสนธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคม

 

เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นำศาสนธรรมมาใช้ในชีวิตและงานพัฒนาสังคม โดยผ่านการสนับสนุนผู้นำทางศาสนา คือ นักบวชหญิง-ชาย รวมเวลา 13 ปี โดยทำหน้าที่ประสานงานและจัดการอบรมให้กับกลุ่มเสขิยธรรม (กลุ่มพระสงฆ์ แม่ชี ที่ทำงานพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ) มาโดยตลอด

 

สนใจและศึกษาการเรียนรู้แนวจิตวิญญาณและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านประสบการณ์การอบรมแนวนี้มามากมายหลายครั้ง เปลี่ยนบทบาทการทำงานจากองค์กรเดิม คือ คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา มาทำงานเป็นกระบวนกรให้กับเสมสิกขาลัยนับแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้นำในรากหญ้า เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานการศึกษา องค์กรอิสระ ตลอดจนบริษัทธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีผลงานการเขียนมากมายไม่ว่าจะเป็นบทความและหนังสือ เรื่อง "งาน พลังกลุ่มและความสุข

 

ตารางกิจกรรม

วันที่ 1 ของการอบรม
08.30 น. ลงทะเบียน

09.00 - 12.15 น. รู้จักกันก่อน / กิจกรรม “พื้นที่แห่งมิตรไมตรี”
12.15 - 13.15 น. อาหารกลางวัน - พัก
13.15 - 14.00 น. นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
14.00 - 17.00 น. กิจกรรม “วาดรูป :แง่งามความจริงของชีวิตผ่านศิลปะ”
 
วันที่ 2 ของการอบรม
09.00 - 12.15 น. กิจกรรม “ของรัก”
12.15 - 13.15 น. อาหารกลางวัน - พัก
13.15 - 14.00 น. นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
14.00 - 17.00 น. กิจกรรม “พลิกไพ่ สะท้อนชีวิต”
17.00 - 19.00 น. อาหารเย็น - พัก
19.00 - 21.30 น. กิจกรรม “โอบกอดเจ้าตัวน้อย”
 
วันที่ 3 ของการอบรม
09.00 - 12.15 น. กิจกรรม “จัดดอกไม้ ดอกไม้จัดใจ”
12.15 - 13.15 น. อาหารกลางวัน - พัก
13.15 - 14.00 น. นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
14.00 - 16.00 น. สมดุลของชีวิต / สรุปการอบรม 

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ

  1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ  
  2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้ 

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

 

บริจาคตามกำลังทรัพย์ (เงินที่ท่านบริจาคจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เช่น ค่าห้องอบรม ค่าเดินทางและอาหารทีมวิทยากร ฯลฯ) รับจำนวน 32 ท่าน 

***นำของว่างมาร่วมแบ่งปันฉันเพื่อนกันได้นะคะ

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha


Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube