บุคคลทั่วไป

สมดุลธาตุ สมดุลชีวิต

Posted in การอบรมประจำปี.

เข้าใจธาตุ เท่าทันตัวตน ดูแลสมดุลชีวิต


วันที่จัด

29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ขอเชิญร่วมกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนการดูแลสมดุลธาตุปัจจุบันเฉพาะรายแบบองค์รวม ผ่านการฝึกเปิดขยายการรับรู้ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ทั้งร่างกาย จิตใจ และองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลเชื่อมโยงความสมดุลในชีวิต เพื่อให้เท่าทันความเป็นพลวัตอันหลากหลายของธาตุต่างๆ ที่ปฏิสัมพันธ์กับความเป็นทั้งหมดของชีวิต (Wholeness of Life) และปรับใช้พลังธาตุให้สอดคล้องกับสมดุลธาตุในปัจจุบันขณะ อันนำไปสู่การดูแลสมดุลในชีวิตจริงอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สงบเย็น และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม

 

เนื้อหาโดยสังเขป

 • ความสำคัญและองค์ประกอบของความสมดุล ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือความไม่สมดุล
 • หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องธาตุ และสมดุลชีวิตแบบองค์รวม
 • ความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง ๖ (ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ) ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและในขณะเกิดตัวตน
 • การรับรู้ของมนุษย์ผ่านช่องทางทั้ง ๖ (อายตนะ ๖) การประกอบสร้างและการเปิดขยายการรับรู้
 • การสัมผัสและเรียนรู้สมดุลธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติ
 • การสัมผัสและเรียนรู้สมดุลธาตุภายในร่างกาย
 • การสัมผัสและเรียนรู้สมดุลธาตุภายในจิตใจ
 • การสำรวจและเรียนรู้สมดุลธาตุในองค์ประกอบต่างๆ ของชีวิตอย่างเป็นองค์รวม (เช่น ครอบครัว , ความสัมพันธ์รอบตัว , การงาน , การเรียนรู้ , องค์กร/สังคม , สถานที่ , สิ่งแวดล้อม , เศรษฐกิจ , วิถีชีวิต , กิจกรรมเสริม/เฉพาะกาล)
 • การสำรวจและเรียนรู้ความเป็นพลวัตของธาตุต่างๆ ณ ปัจจุบันขณะ ที่เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบตามเหตุปัจจัย
 • กระแสของเหตุปัจจัยในการกระบวนการเกิด-ดับ ของพลังธาตุและตัวตน
 • การประกอบสร้างใหม่ของวงจรพลังธาตุและชุดการรับรู้ ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน อันนำไปสู่การรื้อถอนความเคยชินในกระบวนการเกิดตัวตน
 • แนวทางการฝึกฝนให้เกิดการเท่าทันสมดุลธาตุปัจจุบัน
 • แนวทางการปรับใช้พลังธาตุในวิถีทางต่างๆ
 • การส่งพลังให้ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม เพื่อความสมดุลในชีวิตจริงอย่างเป็นองค์รวม

 

กระบวนการอบรม

 1. กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบ(Workshop) เช่น กิจกรรม เกม ศิลปะ บทบาทสมมติ ดนตรี การเคลื่อนไหว การสัมผัสพลังธรรมชาติ การดูรูป การฟังเสียง การดูคลิปวิดีโอ
 2. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่ความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกคนมีโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิด และการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ จนสามารถเชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงของแต่ละคน
 3. เรียนรู้และฝึกฝนการสังเกต เท่าทัน และทบทวนกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 

วิทยากร

พทป.วิพุธ สันติวาณิช (แพทย์แผนไทยประยุกต์) และ กนธิชา หมื่นบุญมี (กระบวนกรเสมสิกขาลัย)

   

พทป.วิพุธ สันติวาณิช หัวหน้าศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสมดุลชีวิต ณ สมดุล

ผู้บูรณาการศาสตร์การแพทย์แบบผสมผสาน ร่วมกับการโค้ชสมดุลชีวิตและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลรักษาปรับสมดุลธาตุปัจจุบันเฉพาะรายแบบองค์รวมควบคู่กับกระบวนการศึกษา เพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตในทุกๆ มิติ 
   

กนธิชา หมื่นบุญมี วิทยากรเสมสิกขาลัย 

 

กำหนดการอบรม

วันที่ 1 ของการอบรม 

09.00-10.15 น. กิจกรรมแนะนำตัว / เกริ่นนำเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการอบรม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เปิดพื้นที่ความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกัน
10.30-12.20 น. ชุดกิจกรรมฝึกฝนการเปิดรับและขยายการรับรู้
12.20-13.20 น พัก / รับประทานอาหารกลางวัน
13.20-14.00 น. นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์(ผ่อนพักตระหนักรู้)
14.00-18.00 น. ชุดกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสพลังธาตุในธรรมชาติและร่างกาย
ชุดกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสพลังธาตุที่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจมนุษย์
กิจกรรมสนทนา 4 ธาตุ เพื่อความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และการอยู่ร่วมกัน

วันที่ 2 ของการอบรม 

09.00-09.15 น. ภาวนา 4 ธาตุ ผ่านการเคลื่อนไหว
09.15-10.45 น. กิจกรรมแบ่งกลุ่มทำภารกิจสร้างกลไกไขกุญแจ
11.00-12.20 น. ชุดกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสการประกอบสร้างชุดการรับรู้
12.20-13.20 น. พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
13.20-14.00 น. นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์(ผ่อนพักตระหนักรู้)
14.00-18.00 น. กิจกรรมสมิงในเมือง (เพื่อเรียนรู้และเท่าทันกระบวนการเกิด – ดับ ของธาตุและตัวตน)

วันที่ 3 ของการอบรม 

09.00-09.30 น. ภาวนาร่วมกัน / สำรวจสภาวะภายในผ่านการแสดงพลังธาตุ
09.30-12.20 น. ชุดกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสพลังธาตุที่มีอยู่ในบริบททางสังคม และในสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อสมดุลธาตุในระดับบุคคล
12.20-13.20 น. พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
13.20-14.00 น. นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์(ผ่อนพักตระหนักรู้)
14.00-15.45 น. กิจกรรมบทบาทสมมุติและสถานการณ์จำลอง (ฝึกฝนการปรับใช้พลังธาตุ)
กิจกรรมใจเขา – ใจเรา
16.00-18.00 น. กิจกรรมเขียนจดหมายถึงธาตุ
สายธารกิจกรรม /ถอดบทเรียนร่วมกัน / ถาม – ตอบ / สรุปและประเมินผล
ปิดวงอำลา

หมายเหตุ

 • มีพัก / รับประทานอาหารว่างช่วงเช้าและช่วงบ่าย
 • กิจกรรมและเนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่มและเงื่อนไขเวลา

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ
 2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

บริจาคขั้นต่ำท่านละ 2,000 บาท รับจำนวน 30 คน 
(เงินบริจาคนี้จะถูกนำไปสมทบทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มเติมในภายหลังได้)

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube