fbpx

บุคคลทั่วไป

เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ

Posted in การอบรมประจำปี.

*** รับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านคอร์สการสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) พื้นฐานมาแล้ว

วันที่จัด

26-27 ตุลาคม 2562  

 

การอบรมนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลักการการสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) มาใช้ดูแลและแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกันได้ในที่สุด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากคอร์สนี้

 1. รู้จักทักษะในการรับมือกับความขัดแย้งได้ รู้ว่าจะทำอะไรท่ามกลางความขัดแย้ง ทั้งเมื่อเป็นคนกลางและเป็นคู่กรณี เพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจและความร่วมมือ
 2. ได้ฝึกประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้กับกระบวนกรที่จะเป็นโค้ชอย่างใกล้ชิด และมีกลุ่มกัลยาณมิตรที่จะคอยให้เสียงสะท้อนและเป็นกำลังใจให้กันและกัน

 

เนื้อหาการอบรม

 1. แปลงเปลี่ยนความขัดแย้งภายใน
  บางครั้งที่ๆ คนเรามีความขัดแย้งมากที่สุดก็คือภายในตัวเราเอง หลายเสียง หลายความต้องการตีกันอยู่ภายในจนเรารู้สึกอึดอัด และเลือกไม่ถูกว่าจะตัดสินใจอย่างไรหรือจะทำอะไรดี เราจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเสียงภายในที่ขัดแย้งกันเองเหล่านั้น เรียนรู้ทักษะการรับฟังเสียงเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง โอบอุ้มเสียงทุกเสียงภายใน เพื่อคลี่คลายความอึดอัด และหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับชีวิต
 2. การเป็นคนกลางในความขัดแย้ง
  เราทุกคนต่างก็เคยเป็นคนกลางในความขัดแย้งมาแล้ว ไม่ว่าจะในครอบครัวหรือที่ทำงาน ทักษะการเป็นคนกลางตามแนวทางการสื่อสารอย่างสันติจะช่วยให้คุณรู้ว่า จะทำอะไรดีเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้ง สามารถรับฟังความไม่พอใจและอารมณ์คุกรุ่นของคู่ขัดแย้ง ช่วยให้คู่ขัดแย้งรับฟังกันและกันได้ง่ายขึ้น จนสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งนั้นให้กลายเป็นความเข้าใจและความร่วมมือโดยที่คุณไม่กลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง
 3. การสื่อสารเมื่อเป็นคู่กรณี
  คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่ใช้ได้จริงเมื่อคุณเป็นคู่ขัดแย้ง คุณจะมีเครื่องมือในการดูแลใจตัวเอง และพูดหรือรับฟังคู่กรณีของคุณ เพื่อสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ แล้วหาทางออกที่ทุกฝ่ายพึงพอใจได้ในที่สุด

 

กระบวนการอบรม

 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
 • ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง
 • บทบาทสมมติกรณีความขัดแย้ง

 

วิทยากร

ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และคุณยิ่งยอด หวังประโยชน์

pairin

ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

เริ่มต้นศึกษาสันติวิธีเมื่อปี 2542 กับพระไพศาล วิสาโล และคุณนารี เจริญผลพิริยะ หลังจากนั้นได้เรียนรู้การเป็นนักฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมจากองค์กร Training For Change ในปี 2547 เริ่มจัดการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหนึ่งของสันติวิธี  วิธีการสื่อสารรูปแบบนี้ใช้พื้นฐานของ Nonviolent Communication ที่คิดค้นโดย ดร.มาแชล โรเซนเบิร์ก

ประสบการณ์การทำงาน

 • พัฒนาหลักสูตร
  • การสื่อสารอย่างสันติ
  • การเป็นคนกลางตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ
  • การฝึกอบรมกระบวนกรการสื่อสารอย่างสันติ (Training of Trainers) 
 • ฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรด้านการสร้างสันติทั้งในระดับสังคมและการสร้างสันติภายในให้กับกลุ่มต่าง เช่น
  • สถาบันการศึกษา
  • โรงพยาบาล
  • บริษัทเอกชน
  • องค์กรพัฒนาเอกชน
  • กลุ่มชาติพันธุ์
  • ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 • ร่วมก่อตั้ง Peace Academy องค์กรที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่เครื่องมือการสร้างสันติ ให้เป็นที่แพร่หลายในสังคม
 • ผลงานหนังสือ
  • เป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ สื่อสารสร้างสันติ : เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์
  • แปลและเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างสันติ ดังนี้
   • สื่อสารอย่างสันติ: คู่มือการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ไข ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
   • สานสัมพันธ์ด้วยสันติ: คู่มือการแก้ไขความขัดแย้งอย่างมีพลังและยั่งยืน
   • สื่อสารด้วยหัวใจ พูดอย่างไรให้ลูกรับฟัง
   • อะไรทำให้คุณโกรธ: 10 ขั้นตอนการพลิกผันความโกรธเพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจ

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ปริญญาเอก สาขา Philosophy and Religions  วิชาเอก Women’s Spirituality จาก California Institute of Integral Studies มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขา Environmental Leadership จาก Naropa University มลรัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรนักฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม จากสถาบัน Training For Change  สถาบันที่ก่อตั้งโดยชาวเควกเกอร์ เน้นการใช้สันติวิธีในการเปลี่ยนแปลงสังคม
 • หลักสูตร International Intensive Training จาก Center for  Nonviolent Communication
 • หลักสูตรกระบวนกร Learning To Live Together จากองค์กร Arigatou International
 • Certified TRE Provider (Tension and Trauma Releasing Exercises) จาก TRE Global
pairin 

ยิ่งยอด หวังประโยชน์

อดีตมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานในภาคเอกชนมากว่า 20 ปี ก่อนเผชิญกับวิกฤตเชิงคุณค่าจากการตั้งคำถามกับความหมายของชีวิต ซึ่งนำไปสู่จุดหักเหที่หันมาให้ความสำคัญกับการฝึกฝนเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์อย่างต่อเนื่องจาก หลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) มหาวิทยาลัยมหิดล แนวทางการสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) และที่สำคัญ การฝึกความรู้สึกตัว (Mindfulness Practice)

ปัจจุบันเลือกเส้นทางชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าส่วนบุคคล โดยทำงานในฐานะกระบวนกรอิสระ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้หน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไป ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาวะทางจิตใจ สังคม และปัญญา อาทิ การส่งเสริมความตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง , การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลบนความแตกต่างหลากหลาย , การสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์และความเข้าใจ , การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเดินทางเพื่อการเติบโตภายในและบ่มเพาะสันติในใจของตัวเอง

 

ตารางกิจกรรม

26 ตุลาคม 2562 - แปรเปลี่ยนความขัดแย้งภายในและเมื่อเป็นคู่กรณี

9.00 – 9.30 สร้างสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน แนะนำกระบวนกร,ผู้เข้าร่วมและกระบวนการอบรม
9.30 – 10.00 เริ่มต้นด้วยเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้
10.00 – 10.30  แปรเปลี่ยนความขัดแย้งภายใน
10.30 – 10.45 พัก
10.45 – 12.00 แปรเปลี่ยนความขัดแย้งภายใน (ต่อ)
12.00 – 13.00 พักกลางวัน
13.00 – 13.30 แปรเปลี่ยนความขัดแย้งเมื่อเป็นคู่กรณี
13.30 – 14.30 แปรเปลี่ยนภาพความเป็นศัตรู
14.30 – 14.45 พัก
14.45 – 16.00 สื่อสารอย่างจริงใจกับคู่กรณี

27 ตุลาคม 2562 – การเป็นคนกลางในความขัดแย้ง

9.00 – 10.30 การเป็นคนกลางในความขัดแย้ง ทักษะคนกลาง 1 – การฟังและให้ความเข้าใจ
10.30 – 10.45  พัก
10.45 – 11.15 ทักษะคนกลาง 2 – ช่วยให้คู่กรณีเข้าใจกัน
11.15 –  12.00 ทักษะคนกลาง 3 – ขัดจังหวะ
12.00 – 13.00 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 ทักษะคนกลาง 4 – ปฐมพยาบาลด้วยการให้ความเข้าใจ
14.00 – 14.30 ทักษะคนกลาง 5 – ให้ความเข้าใจตัวเอง
14.30 – 14.45 พัก
14.45 – 16.00 ผสาน 5 ทักษะ

หมายเหตุ   กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ
 2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

บริจาคขั้นต่ำท่านละ 2,200 บาท รับจำนวน 22ท่าน 
(เงินบริจาคนี้จะถูกนำไปสมทบทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มเติมในภายหลังได้)

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube