บุคคลทั่วไป

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน

Posted in การอบรมประจำปี.

(Life Coaching)


การอบรมปี 2562

22-24 กุมภาพันธ์ , 14-16 มิถุนายน , 20-22 ธันวาคม

 

ในสังคมอันซับซ้อน ชีวิตผู้คนมักถูกรุมเร้าให้เร่งตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลา

ทางเลือกที่เข้ามาจ่ออยู่ข้างหน้า หากเลือกได้โดยไม่ลังเลก็ไร้ปัญหา

...แต่ใช่หรือไม่ว่า ปัจจุบันผู้คนล้วนต้องเผชิญกับทางเลือกอย่างโดดเดี่ยวจนเกินไป...

โค้ช คือ ผู้ที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นค้นพบทางออกในสถานการณ์หนึ่งๆ ของชีวิตโดยไม่ต้องให้คำแนะนำ หรือ โค้ช คือ กัลยาณมิตรโดยแท้ ในสนามพลังที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โดยไม่รู้ตัวสำนึกแห่งกัลยาณมิตรหายไป ผู้คนต่างโดดเดี่ยวกันและกัน

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและสามารถค้นหาความฝันที่ตนเองต้องการในชีวิตอย่างชัดเจน เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ได้แม้กับเยาวชนกระทั่งคนสูงอายุ ในทุกสถานการณ์ปัญหาและทางเลือกของชีวิต

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Laura Whitworth และ Henry Kimsey - House ทั้งสองได้ก่อตั้งสถาบันอบรมการโค้ช (The Coaches Training Institute -www.thecoaches.com) ขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เมื่อ 18 ปีก่อน เนื้อหาและกระบวนการอบรมได้รับการปรับปรุง กระทั่งได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

 

จุดมุ่งหมายคือ

 1. พัฒนาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณค่าของผู้เข้าร่วมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 2. ช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณค่าของตนเอง
 3. ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้อื่นมากกว่าการเข้าไปควบคุมบังคับ
 4. ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งตนเองและผู้อื่น

 

เนื้อหาการอบรม

 1. การพัฒนาทัศนคติในด้านการเห็นชีวิตเป็นองค์รวม การศรัทธาในปัญญาของคู่สนทนา
 2. หลักการและกระบวนการโค้ชขั้นพื้นฐาน
 3. การฝึกโค้ชโดยใช้ทักษะต่อไปนี้คือ คำถามทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะ การตระหนักรู้อารมณ์ด้านลึก ของตนเอง การชื่นชมในภาวะที่ผู้อื่นเป็น การสนทนาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติ

 

กระบวนการ

 1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน
 2. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
 3. ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง

 

วิทยากร

จีรนันท์ หลายพูนสวัสดิ์ (จ๊ะ) และ ณฐ ด่านนนทธรรม (นะ)

jeeranun

จีรนันท์ หลายพูนสวัสดิ์ (จ๊ะ)

เคยทำงานกับอาศรมวงศ์สนิท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึง 2555 ในโครงการอบรมผู้นำระดับรากหญ้าสำหรับชาวพม่า

เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีโอกาสเรียนการโค้ชขั้นพื้นฐานกับครูจากญี่ปุ่นในเมืองไทยเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นเป็นต้นมามีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้สมัครขอทุนเรียนขั้นกลางและขั้นประกาศนียบัตร จากสถาบันการอบรมโค้ช (Coaches Training Institute- CTI) จากสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 จบการศึกษาและได้รับการรับรองขั้นประกาศนียบัตร จากสถาบันการอบรมโค้ช ปัจจุบันทำงานด้านการโค้ช โดยโค้ชเป็นรายบุคคลและสอนการโค้ชกับกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนในพม่าและลาว ในเมืองไทยให้กับสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลในประเทศไทย

note

ณฐ ด่านนนทธรรม (นะ)

อดีตเคยใช้ชีวิตอยู่ในเพศบรรพชิตมาหลายปี สนใจงานด้านพัฒนาสังคมโดยนำหลักพุทธศาสนามาปรับใช้ให้สมสมัย ปัจจุบันเป็นกระบวนกรอิสระ ทำงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้เข้ารับการอบรมการโค้ชที่เมืองไทยใน ปี 2549 เริ่มสนใจและนำการโค้ชมาปรับใช้กับงานอบรมในวาระต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน

 

ตารางกิจกรรม

วันแรกของการอบรม 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. - แนะนำตัว
  - ความคาดหวัง
  - ข้อตกลงการเรียนรู้ร่วมกัน
  - ตัวอย่างการโค้ช
  - ถอดบทเรียน
  - ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
  - วงล้อชีวิต
13.30 - 17.00 น. - การสะท้อนกลับ ( Feedback )
  - ฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
  - ภาวะที่เป็นอยู่และการกระทำ( Being and Doing )
  - อ่านคำจำกัดความของทักษะ 10 อย่าง แล้วเลือกมา 1 อย่างเพื่อฝึก
  - เลือกทักษะ 1อย่างเพื่อนำมาฝึก
  - ฝึกการโค้ชเป็นวงใหญ่จากทักษะที่เลือกจะฝึก
   
วันที่ 2 ของการอบรม 
09.00 - 12.00 น. - การตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึก ของตัวเองก่อนเริ่มวันใหม่ ( Energy Tracking Char - ตารางพลังชีวิต)
  - อธิบายแม่แบบการโค้ช และ หลักพื้นฐาน4 ประการในการโค้ช
  - แนะนำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช
  - ฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
13.30 - 17.00 น. - กิจกรรมการใช้ญาณทัศนะ
  - ตัวอย่างการโค้ชโดยใช้ญาณทัศนะ
  - ฝึกการโค้ชโดยเน้นญาณทัศนะ และสะท้อนคืน
  - เล่าเรื่องช่วงเวลาที่เรามีความสุขและค้นหาคุณค่าในเรื่องเล่า
  - การบ้านฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
   
วันที่ 3 ของการอบรม 
09.00 - 12.00 น. - การตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนเริ่มวันใหม่ ( Energy Tracking Chart - ตารางพลังชีวิต )
  - ถอดบทเรียนจากการโค้ช
  - ค้นหาศักยภาพภายใน/ตั้งสมญานามตามคุณค่าของแต่ละคน
13.30 - 17.00 น. - ฝึกโค้ชในแบบของตัวเอง (ตามสมญานามที่ได้) และสะท้อน
  - ถอดบทเรียน
  - ฝึกโค้ชเรื่องการนำการโค้ชไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  - ประเมินผล และปิดวง

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ
 2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

 1. บุคคลทั่วไป บริจาคท่านละ 4,500 บาท จำนวน 24 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
 2. ขอรับทุน -->เงื่อนไขการขอรับทุน
  • นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย บริจาคท่านละ 3,500 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
  • นักบวชหญิง-ชาย (ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม) ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube