ปฏิทินกิจกรรม

อำนาจ เพศ ความรุนแรง และการฟื้นฟูศักยภาพภายใน ➜ 30 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2561

อำนาจ เพศ ความรุนแรง และการฟื้นฟูศักยภาพภายใน


วันที่จัด

30 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2561

 

สังคมมนุษย์ทุกวันนี้มีแต่ความวุ่นวายและความรุนแรงมากขึ้นอย่างเท่าทวีคูณในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ การทำงาน หรือการใช้ชีวิต ที่ดูจะวุ่นวายมากขึ้นจนเกิดเป็นปัญหาความเครียดและความกดดันที่หลายคนยากจะรับมือได้ หนทางหนึ่งที่จะช่วยจัดการกับความวุ่นวายเหล่านี้ให้คลี่คลายลงได้ก็คือ การทำความเข้าใจต้นตอของปัญหาอย่างถึงแก่น นั่นเอง

ในกระบวนการอบรมครั้งนี้ จะช่วยให้เราทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างลงลึก ผ่านการวิเคราะห์ในกรอบคิดเรื่องของอำนาจ เพศ และความรุนแรง เนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ครอบครัว ที่ทำงาน ชุมชน ประเทศชาติ หรือแม้แต่สังคมโลก ก็มักจะมีเรื่องของอำนาจ เพศ และความรุนแรง เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ

การเรียนรู้และการทำความเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยการใช้กรอบวิเคราะห์ในเรื่องอำนาจ เพศ และความรุนแรง ตามที่เป็นจริง จะช่วยให้เรามองเห็นโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นที่มาของปัญหาความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและสังคมได้อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้น และปัญหาต่างๆ ในสังคมเหล่านี้เองที่ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงมาสู่สุข-ทุกข์และการจัดการสมดุลชีวิตของเราทั้งสิ้น ดังนั้น หากเราสามารถทำความเข้าใจต้นต่อของปัญหาได้อย่างชัดเจน โอกาสที่เราจะก้าวออกจากวังวงแห่งทุกข์ก็ย่อมมีหนทางที่ชัดเจนได้เช่นกัน


กรอบเนื้อหาการอบรม

 • เรียนรู้กรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจ ระบบเพศ และความรุนแรง ที่จะช่วยให้เข้าใจเรื่องโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมและขาดความเท่าเทียม
 • ทำความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ ศักยภาพ และข้อจำกัดต่างๆ ของมนุษย์ อันมีผลต่อเนื่องถึงความทุกข์ ความเครียด ความกดดันในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมและตัวเราเอง
 • เรียนรู้การดูแลตัวเองในการจัดการกับความเครียดและความกดดัน ซึ่งมีที่มาจากความคาดหวังในบทบาทความเป็นเพศ

 

วิทยากร

จรายุทธ สุวรรณชนะ

jarayut

จรายุทธ สุวรรณชนะ

จบปริญญาโท สาขาจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2556 และ ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี 2540

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2543 - 2545 เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำพื้นที่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต โครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน(ARR)

ปี 2546 - 2547 เป็นผู้ประสานงานฝ่ายฝึกอบรม เสมสิกขาลัย ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ปี 2548 เป็นผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพ โครงการส่งเสริมการให้ มูลนิธิกองทุนไทย

ปี 2549 - 2550 เป็นผู้ประสานงานภาคอีสาน โครงการเสริมสร้างผู้นำชาวพุทธรุ่น ใหม่สำหรับสังคมไทยในอนาคต ภายใต้สถาบันยุวโพธิชน

ปี 2550 - ปัจจุบัน เป็นนักพัฒนาและกระบวนกรอิสระ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 • นพลักษณ์(ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น)
 • การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นการประสาน ศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่หลากหลาย
 • การฝึกเป็นกระบวนกรที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบและตระหนักรู้ในศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้ของตนเอง
 • ออกแบบเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

ตารางการอบรม

วันแรกของการอบรม  
8.30-9.00 น.
ลงทะเบียน 
9.00-12.00 น.
กิจกรรมแนะนำตัว ความคาดหวัง แนะนำเนื้อหากระบวนการ การฟังด้วยหัวใจ
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-13.30 น.
การจัดการกับความเครียด
13.30-17.00 น. กรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจ
   
วันที่สองของการอบรม 
9.00-12.00 น.
กิจกรรมท้องฟ้าใสไร้ก้อนเมฆ และกรอบวิเคราะห์เรื่องเพศ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-13.30 น. การจัดการกับความเครียด
13.00-17.00 น.
ดูหนังเพื่อทำความเข้าใจเรื่องอำนาจและเรื่องเพศ
 
 
วันสุดท้ายของการอบรม 
9.00-12.00 น.
กรอบวิเคราะห์เรื่องความรุนแรง และโครงสร้างของความรุนแรง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-13.30 น. การจัดการกับความเครียด
13.00-17.00 น.
สรุปบทเรียนร่วมกัน และปิดการอบรม

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและผู้เข้าร่วมอบรม
 • เชิญชวนทุกท่านนำของว่างมาร่วมแบ่งปันกันในช่วงเวลาพักเบรกได้ด้วยนะคะ

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ

 1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ  
 2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้ 

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 24 คน
(เงินบริจาคนี้จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าห้องประชุม อุปกรณ์ วิทยากร อาหาร เดินทาง ฯลฯ)

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086 305 3011

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fb: semsikkha   line: @semsikkha


Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube