ปฏิทินกิจกรรม

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ➜ 3-5 สิงหาคม 2561

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน

(Life Coaching)


การอบรมปี 2561

23-25 มีนาคม , 3-5 สิงหาคม

 

 

ในสังคมอันซับซ้อน ชีวิตผู้คนมักถูกรุมเร้าให้เร่งตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลา

 

ทางเลือกที่เข้ามาจ่ออยู่ข้างหน้า หากเลือกได้โดยไม่ลังเลก็ไร้ปัญหา

 

...แต่ใช่หรือไม่ว่า ปัจจุบันผู้คนล้วนต้องเผชิญกับทางเลือกอย่างโดดเดี่ยวจนเกินไป...

 

โค้ช คือ ผู้ที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นค้นพบทางออกในสถานการณ์หนึ่งๆ ของชีวิตโดยไม่ต้องให้คำแนะนำ หรือ โค้ช คือ กัลยาณมิตรโดยแท้ ในสนามพลังที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โดยไม่รู้ตัวสำนึกแห่งกัลยาณมิตรหายไป ผู้คนต่างโดดเดี่ยวกันและกัน

 

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและสามารถค้นหาความฝันที่ตนเองต้องการในชีวิตอย่างชัดเจน เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ได้แม้กับเยาวชนกระทั่งคนสูงอายุ ในทุกสถานการณ์ปัญหาและทางเลือกของชีวิต

 

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Laura Whitworth และ Henry Kimsey - House ทั้งสองได้ก่อตั้งสถาบันอบรมการโค้ช (The Coaches Training Institute -www.thecoaches.com) ขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เมื่อ 18 ปีก่อน เนื้อหาและกระบวนการอบรมได้รับการปรับปรุง กระทั่งได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

 

จุดมุ่งหมายคือ

 1. พัฒนาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณค่าของผู้เข้าร่วมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 2. ช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณค่าของตนเอง
 3. ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้อื่นมากกว่าการเข้าไปควบคุมบังคับ
 4. ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งตนเองและผู้อื่น

 

เนื้อหาการอบรม

 1. การพัฒนาทัศนคติในด้านการเห็นชีวิตเป็นองค์รวม การศรัทธาในปัญญาของคู่สนทนา
 2. หลักการและกระบวนการโค้ชขั้นพื้นฐาน
 3. การฝึกโค้ชโดยใช้ทักษะต่อไปนี้คือ คำถามทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะ การตระหนักรู้อารมณ์ด้านลึก ของตนเอง การชื่นชมในภาวะที่ผู้อื่นเป็น การสนทนาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติ

 

กระบวนการ

 1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน
 2. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
 3. ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง

 

วิทยากร

jeeranun

จีรนันท์ หลายพูนสวัสดิ์ (จ๊ะ)

เคยทำงานกับอาศรมวงศ์สนิท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึง 2555 ในโครงการอบรมผู้นำระดับรากหญ้าสำหรับชาวพม่า

 

เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีโอกาสเรียนการโค้ชขั้นพื้นฐานกับครูจากญี่ปุ่นในเมืองไทยเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นเป็นต้นมามีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้สมัครขอทุนเรียนขั้นกลางและขั้นประกาศนียบัตร จากสถาบันการอบรมโค้ช (Coaches Training Institute- CTI) จากสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 จบการศึกษาและได้รับการรับรองขั้นประกาศนียบัตร จากสถาบันการอบรมโค้ช ปัจจุบันทำงานด้านการโค้ช โดยโค้ชเป็นรายบุคคลและสอนการโค้ชกับกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนในพม่าและลาว ในเมืองไทยให้กับสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลในประเทศไทย

 

note

ณฐ ด่านนนทธรรม (นะ)

อดีตเคยใช้ชีวิตอยู่ในเพศบรรพชิตมาหลายปี สนใจงานด้านพัฒนาสังคมโดยนำหลักพุทธศาสนามาปรับใช้ให้สมสมัย ปัจจุบันเป็นกระบวนกรอิสระ ทำงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้เข้ารับการอบรมการโค้ชที่เมืองไทยใน ปี 2549 เริ่มสนใจและนำการโค้ชมาปรับใช้กับงานอบรมในวาระต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน

 

ตารางกิจกรรม

วันแรกของการอบรม  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00น. - แนะนำตัว
  - ความคาดหวัง
  - ข้อตกลงการเรียนรู้ร่วมกัน
  - ตัวอย่างการโค้ช
  - ถอดบทเรียน
  - ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
  - วงล้อชีวิต
13.30 - 17.00น. - การสะท้อนกลับ ( Feedback )
  - ฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
  - ภาวะที่เป็นอยู่และการกระทำ( Being and Doing )
  - อ่านคำจำกัดความของทักษะ 10 อย่าง แล้วเลือกมา 1 อย่างเพื่อฝึก
  - เลือกทักษะ 1อย่างเพื่อนำมาฝึก
  - ฝึกการโค้ชเป็นวงใหญ่จากทักษะที่เลือกจะฝึก
   
วันที่ 2 ของการอบรม  
09.00 - 12.00น. - การตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึก ของตัวเองก่อนเริ่มวันใหม่ ( Energy Tracking Char - ตารางพลังชีวิต)
  - อธิบายแม่แบบการโค้ช และ หลักพื้นฐาน4 ประการในการโค้ช
  - แนะนำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช
  - ฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
13.30 - 17.00น. - กิจกรรมการใช้ญาณทัศนะ
  - ตัวอย่างการโค้ชโดยใช้ญาณทัศนะ
  - ฝึกการโค้ชโดยเน้นญาณทัศนะ และสะท้อนคืน
  - เล่าเรื่องช่วงเวลาที่เรามีความสุขและค้นหาคุณค่าในเรื่องเล่า
  - การบ้านฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
   
วันที่ 3 ของการอบรม  
09.00 - 12.00น. - การตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนเริ่มวันใหม่ ( Energy Tracking Chart - ตารางพลังชีวิต )
  - ถอดบทเรียนจากการโค้ช
  - ค้นหาศักยภาพภายใน/ตั้งสมญานามตามคุณค่าของแต่ละคน
13.30 - 17.00น. - ฝึกโค้ชในแบบของตัวเอง (ตามสมญานามที่ได้) และสะท้อน
  - ถอดบทเรียน
  - ฝึกโค้ชเรื่องการนำการโค้ชไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  - ประเมินผล และปิดวง

 

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ
 2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

 

 1. บุคคลทั่วไป บริจาคท่านละ 4,000 บาท จำนวน 24 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
 2. ขอรับทุน -->เงื่อนไขการขอรับทุน
  • นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย บริจาคท่านละ 3,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
  • นักบวชหญิง-ชาย (ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม) ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha

 

 


Contact

โทรศัพท์/โทรสาร 02-314 7385
email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube