ปฏิทินกิจกรรม

ฉันคือการเปลี่ยนแปลง ➜ 5-7 พฤษภาคม 2561 (เต็มแล้วค่ะ)

ฉันคือการเปลี่ยนแปลง

: การพัฒนาจิตวิญญาณสู่สังคมด้วย Process Work


วันที่จัด

5-7 พฤษภาคม 2561 (เต็มแล้วค่ะ)

 

 

เราคือกระจกแห่งโลก
กระแสธรรมแห่งโลกภายนอกนั้นสามารถพบได้ภายในตัวเราเช่นกัน
หากเราเปลี่ยนแปลงตนเองได้กระแสธรรมนั้นย่อมเปลี่ยนไปด้วย

มหาตมะ คานธี

การอบรมนี้ท่านจะได้พบกับ

 • แนวทางการสร้างสันติจากภายใน การอยู่ร่วมกับความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ การรับมือกับความขัดแย้งจากภายนอกและภายใน
 • การเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงระดับจิตวิญญาณสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 • การมีชีวิตที่มั่นคง สมดุล กลมกลืน ลื่นไหลกับความเป็นไปของโลกโดยไม่ทิ้งจุดยืนของตน
 • สามารถนำพาการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างมีพลัง

 

เนื้อหาการอบรม

 • เข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง
 • เจริญสติ บ่มเพาะความมั่นคงภายใน
 • เผชิญความขัดแย้งและการเข้าถึงแก่นแท้ของขั้วที่แตกต่าง ทั้งระดับภายในบุคคล ระหว่างบุคคล และภายในกลุ่ม

 

กระบวนการอบรม

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยจิตวิทยากระบวนการ (Process-oriented Psychology หรือ Process Work) อาจมีทั้งกระบวนการเขียน ศิลปะ การเคลื่อนไหวร่างกาย การสื่อสาร กิจกรรมกลุ่มย่อย การสังเกตกระบวนการภายในตนเอง ฯลฯ

 

วิทยากร

chirawut จิรวุฒิ พงษ์โสภณ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังเป็นว่าที่มหาบัณฑิตหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “ความเป็นผู้พ่ายแพ้ในระบบการศึกษา: อัตชาติพันธุ์วรรณาผ่านชีวิตผู้วิจัย”

เคยร่วมงานกับเสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหงเป็นเวลา 4 ปี และมีประสบการณ์การเป็นกระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษามากว่า 7 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านหลักสูตร สถาบันพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ทรานส์ฟอร์เมเจนท์” Transformagent Academy (http://www.transformagent.academy/)

มีความสนใจการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาและเคยเข้ารับการอบรมมาหลากหลายศาสตร์โดยเฉพาะจิตวิทยากระบวนการ (Process-oriented psychology - Process Work) และมุ่งมั่นที่จะประยุกต์ศาสตร์ดังกล่าวสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมจากมิติภายใน

charnchai ชาญชัย ชัยสุขโกศล

ชาญชัย ชัยสุขโกศล (กระบวนกรอิสระ) อดีตนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ผันตัวเองมาศึกษาเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม ความขัดแย้งและสันติวิธีกว่า 10 ปี หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์และการเป็นอาจารย์ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เขาสนใจศึกษาเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นแนวทางการเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้ง โดยเริ่มศึกษาศาสตร์ภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความขัดแย้งและความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจิตบำบัดแบบซาเทียร์ (Satir Model), การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication), จิตวิทยางานกระบวนการ (Process Work) การโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Coaching for Transformation) และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน ชาญชัยเป็นกระบวนกรอิสระและโค้ช ด้านการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและการสื่อสาร และทำการฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆ และทำงานแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง "ของจริง" ในที่ต่างๆ เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความขัดแย้งในประเทศเมียนมาร์ วิกฤติองค์กร และความขัดแย้งในผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง เป็นต้น

   

ตารางกิจกรรม

วันแรกของการอบรม

09.00-12.00 น.

 • กิจกรรมแนะนำตัว/วัตถุประสงค์ของการอบรม/

 • กิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัย

 • เข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง

 • เรียนรู้กรอบแนวคิดของ Process Work

  • ความจริงสามระดับ (three levels of reality)

  • การอ่านสัญญาณ (signal) และสัญญาณเชิงซ้อน (double signal)

  • การตระหนักถึงภาวะคุ้นชิน (primary process) ภาวะที่ไม่คุ้นชิน (secondary process) และขอบ (edge)

 • แบบฝึกหัดเผชิญความต่างอย่างสร้างสรรค์

12.00-13.00 น.

พัก/รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-17.00 น.

 • แบบฝึกหัดเผชิญความต่างอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ)

 • เรียนรู้เทคนิคปลีกย่อยของ Process Work

  • การขยายสัญญาณ (amplifying) การเข้าถึงภาวะความเป็นผู้เติบโตทางจิต (eldership) การปักหลัก/ทอดสมอ (anchoring)

 • สรุปการเรียนรู้

 

วันที่สองของการอบรม

08.45-09.00 น.

การเจริญสติภาวนา บ่มเพาะความมั่นคงภายใน

09.00-12.00 น.

 • การคลี่คลายความขัดแย้งจากภายใน
 • เรียนรู้เทคนิคปลีกย่อยของ Process Work
  • การแยกแยะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายใน (inner critics)
  • การนำกระบวนการด้วยปัญญาญาณ (intuitive facilitation)
 • แบบฝึกหัดเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายใน

12.00-13.00 น.

พัก/รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-17.00 น.

 • แบบฝึกหัดเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายใน (ต่อ)
 • เกมเรียนรู้มิติสัมพันธ์
 • สรุปการเรียนรู้

 

วันสุดท้ายของการอบรม

08.45-09.00 น.

การเจริญสติภาวนา บ่มเพาะความมั่นคงภายใน

09.00-12.00 น.

 • การคลี่คลายความขัดแย้งแบบกลุ่ม
 • เรียนรู้กระบวนการและเทคนิคปลีกย่อยของ Process Work
  • กระบวนการกลุ่ม (group process)
  • การนำกระบวนการด้วยปัญญาญาณ (intuitive facilitation)
 • แบบฝึกหัด group process

12.00-13.00 น.

พัก/รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-17.00 น.

 • ทบทวนบทเรียน
 • การนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
 • สรุปการเรียนรู้

 

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม
 • มีพักเบรก 2 ช่วง (เช้าและบ่าย)

 

สถานที่

ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้องประชุมอยู่ในห้องสมุด กศน. เอกมัย ท้องฟ้าจำลอง จากทางเข้าประะตูใหญ่ อาคารอยู่ขวามือ)

เสมสิกขาลัยขอขอบคุณ สถาบันการศึกษาทางไกล และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการอบรม 
Science Center 

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

 

บริจาคตามกำลังทรัพย์ (เงินที่ท่านบริจาคจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เช่น ค่าห้องอบรม ค่าเดินทางและอาหารทีมวิทยากร ฯลฯ) รับจำนวน 24 ท่าน 

***นำของว่างมาร่วมแบ่งปันฉันเพื่อนกันได้นะคะ

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha


Contact

โทรศัพท์/โทรสาร 02-314 7385
email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube