ปฏิทินกิจกรรม

การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม ➜ 15-17 กันยายน 2560

การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

(รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมงาน พลังกลุ่ม และความสุขมาแล้วเท่านั้น)


วันที่จัด

15-17 กันยายน 2560

เราทุกคนล้วนมีโอกาสเป็นผู้นำอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำโดยตำแหน่งหรือบทบาทการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการตัดสินใจในทุกขณะของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน

หากจะกล่าวถึงการทำงานในองค์กรที่จำต้องมีผู้นำ เพื่อเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงาน การดูแลครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เรียบร้อยและเป็นสุข

การอบรมนี้ จึงเน้นการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ (ไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้นำองค์กรเสมอไป) การทำงานอย่างมีประสิทธิผลและมีความสุขเป็นพื้นฐาน ทั้งยังสามารถเกื้อกูลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน

เนื้อหาการอบรม

  1. ความเข้าใจเรื่องความหมายและลักษณะของผู้นำหลายรูปแบบ ภาวะผู้นำหรือคุณสมบัติที่ดีของ ผู้นำคืออะไร และจะสร้างสรรค์ภาวะผู้นำขึ้นได้อย่างไร

  2. ความเข้าใจเรื่องอำนาจ ทั้งในแง่ความหมายและแหล่งที่มาของอำนาจ ลักษณะของการใช้อำนาจ ข้อดีข้อเสียของการใช้อำนาจแต่ละรูปแบบ และการฝึกฝนการใช้อำนาจร่วมแทนการใช้อำนาจเหนือ

  3. ฝึกฝนการแสวงหาข้อตกลงร่วมอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลาย

  4. ฝึกฝนการดำเนินการประชุมแบบมีส่วนร่วม หรือฝึกนำกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศใหม่ให้กับการประชุมงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนทุกระดับในองค์กร

  5. เรียนรู้วิธีคิดในการมองคน มองงานตามความเป็นจริง เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของการทำงานเป็นกลุ่ม

วิทยากร

ปรีดา เรืองวิชาธร และทีมเสมสิกขาลัย

preeda ปรีดา เรืองวิชาธร

จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2533 แต่มีความสนใจพุทธศาสนาและปัญหาทางโครงสร้างสังคม จึงเปลี่ยนผันชีวิตมาทำงานเกี่ยวกับการประยุกต์ศาสนธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคม

เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นำศาสนธรรมมาใช้ในชีวิตและงานพัฒนาสังคม โดยผ่านการสนับสนุนผู้นำทางศาสนา คือ นักบวชหญิง-ชาย รวมเวลา 13 ปี โดยทำหน้าที่ประสานงานและจัดการอบรมให้กับกลุ่มเสขิยธรรม (กลุ่มพระสงฆ์ แม่ชี ที่ทำงานพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ) มาโดยตลอด

สนใจและศึกษาการเรียนรู้แนวจิตวิญญาณและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านประสบการณ์การอบรมแนวนี้มามากมายหลายครั้ง เปลี่ยนบทบาทการทำงานจากองค์กรเดิม คือ คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา มาทำงานเป็นกระบวนกรให้กับเสมสิกขาลัยนับแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้นำในรากหญ้า เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานการศึกษา องค์กรอิสระ ตลอดจนบริษัทธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีผลงานการเขียนมากมายไม่ว่าจะเป็นบทความและหนังสือ เรื่อง "งาน พลังกลุ่มและความสุข

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมในแต่ละวันเริ่มเวลา 09.00 18.00 น.

วันแรกของการอบรม
08.30 น.
ละทะเบียน
ภาคเช้า
กิจกรรมแนะนำตัว / วัตถุประสงค์ของการอบรม / ในตัวเรามีความเป็นผู้นำอย่างไรบ้าง
ภาคบ่าย
ผู้นำ รูปแบบการนำของผู้นำ และหัวใจของผู้นำในตัวเรา
 
วันที่สองของการอบรม
ภาคเช้า
อำนาจ แหล่งที่มาของอำนาจ และรูปแบบการใช้อำนาจ 3 แบบ
ภาคบ่าย
โครงสร้างการใช้อำนาจในสังคมที่แบ่งชนชั้น
 
วันที่สามของการอบรม
ภาคเช้า
คุณสมบัติของผู้นำในฝัน และวิธีการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในตัวเรา
ภาคบ่าย
ฝึกวิธีคิดแบบไม่ตัดสินตายตัว และมองตามที่เป็นจริง
 
หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

  1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ
  2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 32 ท่าน

(เงินที่ท่านบริจาคจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เช่น ค่าห้องอบรม ค่าเดินทางและอาหารทีมวิทยากร ฯลฯ)

หมายเหตุ - ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมบริจาคตามกำลังทรัพย์ จึงไม่ได้จัดอาหารว่าง ท่านสามารถนำขนมมาร่วมแบ่งปันกับเพื่อนๆ ได้ค่ะ

การสมัครร่วมกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง จงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือ สาวิตรี กำไรเงินโทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fb: semsikkha


Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube