ปฏิทินกิจกรรม

ง่ายงามในความธรรมดา ➜ 15-16 กันยายน 2561

ง่ายงามในความธรรมดา

เส้นทางการฝึกตนของคนธรรมดากับ วิจักขณ์ พานิช


วันที่จัด

15-16 กันยายน 2561

 

 

การอบรมพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่สอนโดยคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาที่อยากภาวนาแต่ไม่อยากลางาน วิทยากรในฐานะ 'เพื่อนร่วมทาง' นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานของการฝึกภาวนา ตั้งแต่ในเรื่องของท่านั่ง การตามลมหายใจ การสร้างฐานแห่งการตื่นรู้ (กรรมฐาน / สติปัฏฐาน) และเทคนิคที่หลากหลายเพื่อการเข้าไปสัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย สลับกับการถามตอบข้อซักถาม พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติของผู้เข้าร่วมด้วยภาษาชีวิตประจำวันที่เข้าใจง่าย

 

พื้นฐานของการฝึกภาวนา

แตกต่างจากการฟังหรือการคิดใคร่ครวญ เพราะการภาวนาคือกระบวนการที่คลายผู้ฝึกออกจากโลกที่รู้แล้วอันคุ้นเคยทางความคิด เปิดออก เพื่อการเดินทางสู่พื้นที่ของความไม่รู้และความไม่แน่นอนอย่างรู้ตัว

 

เริ่มต้นด้วยการบ่มเพาะสติให้รู้สึกตัวเมื่อสัมพันธ์กับสิ่งเร้า จากนั้นความเป็นธรรมชาติของการระลึกรู้จึงค่อยๆ ผ่อนคลายและแผ่กว้างเกิดเป็นสัมปชัญญะหรือการตระหนักรู้ที่เป็นธรรมชาติ เปิดกว้าง และอ่อนโยนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จากนั้นจึงค่อยๆ ลงไปสู่โลกอันศัดิ์สิทธิ์ของสรรพสิ่งตามที่เป็นได้อย่างลึกซึ้งไม่มีขีดจำกัด

 

"ง่ายงามในความธรรมดา"

ให้ความเข้าใจในคุณค่าทางจิตวิญญาณจากรากฐานไตรยานของพุทธศาสนาธิเบต เริ่มต้นจากการบ่ม-เพาะความเป็นปกติในการเผชิญความทุกข์ของหินยาน เปิดหัวใจที่ว่างออกสู่ผู้อื่นอย่างอ่อนโยนในมหายาน และดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญเยี่ยงนักรบในวัชรยาน ไตรยานสะท้อนความสมบูรณ์แห่งวิถีการภาวนา เพื่อเป้าหมายในการเข้าไปเผชิญและเรียนรู้ทุกแง่มุมของความเป็นมนุษย์

 

นอกเหนือจากเทคนิคการภาวนาที่เรียนรู้ร่วมกัน "ง่ายงามในความธรรมดา" ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดต่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และคำถามต่อความท้าทายในชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมในโลกสมัยใหม่ และในฐานะเพื่อนร่วมทาง

 

วิทยากร

wichak วิจักขณ์ พานิช 

นักวิชาการอิสระด้านปรัชญาศาสนา จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านจิตวิญญาณการศึกษาและประวัติศาสตร์ศาสนา จากมหาวิทยาลัยนาโรปะ เมืองโบลเดอร์รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ๒๕๔๙ ในช่วงกว่าห้าปีที่เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ วิจักขณ์ได้ฝึกภาวนาตามแนววัชรยานในสายปฏิบัติของเชอเกียม ตรุงปะ ภายใต้ความดูแลของเร้จจี้ และลี เรย์ ธรรมาจารย์ผู้เป็นที่รักของเขา

 

ปัจจุบันวิจักขณ์เป็น Senior Teacher และ Meditation Instructor ของมูลนิธิธรรมสาคร (Dharmaocean Foundation) ทำงานเขียน งานแปลและจัดการฝึกอบรมภาวนาอิสระให้กับเสมสิกขาลัย สวนโมกขพลาราม เป็นอาจารย์พิเศษด้านศาสนศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากรหนังสือของวิจักขณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ได้แก่

 • เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ : การศึกษาดั่งเส้นทางการแสวงหาทางจิตวิญญาณ
 • บนเส้นทางแห่งการฝึกตน : สู่สายธารพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่
 • ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ
 • เมื่อทุกอย่างพังทลาย
 • ธรรมนัว : พุทธธรรมท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง
 

 

ตารางกิจกรรม

วันแรกของกิจกรรม 
08.30-09.00  ลงทะเบียน
09.00-10.30  - แนะนำตัว 
- แบ่งปันความคาดหวัง / อุปสรรค
- ที่มาของกิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติ ตามแนวทางวัชรยาน 
- พื้นฐานท่านั่งภาวนา / ฝึกความรู้สึกตัว
10.30-10.45 พักเบรค
10.45-12.00 - แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ตอนเช้า
- ฝึกนั่งภาวนา-ความรู้สึกตัว
- ฝึกพื้นฐานบอดี้เวิร์ค (รู้สึกตัวผ่านจุดสัมผัส 10 จุด)
12.00-13.00  พักเที่ยง
13.00-15.30  - แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากช่วงเช้า
- ถาม-ตอบ สรุปบทเรียนร่วมกัน
- นั่งภาวนา / ทำบอดี้เวิร์ค
15.30-15.45 พักเบรก
15.45-17.00 - แบ่งปันประสบการณ์ / ถาม-ตอบ
- นั่งภาวนา / บอดี้เวิร์ค ต่อ
- สรุป
วันที่สองของกิจกรรม 
09.00-10.30  - ความไว้วางใจในชีวิต / ศิโรราบ / ความว่าง 
- ฝึกนั่งภาวนา - ฝึกบอดี้เวิร์ค Earth Breathing (เทคนิคการหายใจลงไปในผืนดิน)
10.30-10.45 พักเบรค
10.45-12.00 - แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน
- นั่งภาวนา / บอดี้เวิร์ค (ต่อ)
12.00-13.00  พักเที่ยง
13.00-15.30  - เดินไกลอีกนิดเพื่อเข้าใจธรรมชาติของจิตวิญญาณ – มหายาน โพธิจิต ทองเลน
- แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากช่วงเช้า
- ถาม-ตอบ สรุปบทเรียนร่วมกัน
- นั่งภาวนา / ทำบอดี้เวิร์ค
15.30-15.45 พักเบรก
15.45-17.00 - แบ่งปันประสบการณ์ / ถาม-ตอบ
- นั่งภาวนา / บอดี้เวิร์ค ต่อ
- สรุป

หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ  
 2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้ 

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

 

 1. บุคคลทั่วไป บริจาคท่านละ 2,200 บาท จำนวน 20 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
 2. ขอรับทุน -->เงื่อนไขการขอรับทุน
  • นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย บริจาคท่านละ 1,500 บาท จำนวน 8 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
  • นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha


Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์/โทรสาร 02-314 7385
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube