ปฏิทินกิจกรรม

งาน พลังกลุ่ม และความสุข ➜ 28-30 กรกฎาคม 2560 (เต็มแล้วค่ะ)

งาน พลังกลุ่ม และความสุข


วันที่จัด

28-30 กรกฎาคม 2560 (เต็มแล้วค่ะ)

issueงานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต หลายคนต้องอุทิศเวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตไปกับการทำงาน ทว่า การทำงานในรูปแบบองค์กรนั้นมีปัจจัยมากมายที่อาจเข้ามาบั่นทอนพลัง ความสุข และประสิทธิภาพในการทำงานลงไป อาทิ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพภายในบุคคล สัมพันธภาพที่มีต่อกัน โครงสร้างการทำงานที่ไม่ลงตัว รวมถึงความกดดันผันผวนของสถานการณ์ภายนอก เป็นต้น

อีกทั้งวิถีในสังคมสมัยใหม่ได้ให้ความสำคัญที่สุดอยู่ที่ความสำเร็จของงาน หาได้สนใจถึงการเติบโต งอกงามความสุขของมนุษย์และความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์เป็นกัลยาณมิตรที่ควรเกื้อกูลกัน ดังนั้นจึงทำให้คนขาดความสุขในการทำงาน และถูกปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงเติบโตของศักยภาพภายในที่มนุษย์ทั่วไปสามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา จิตใจ พฤติกรรมหรือทักษะด้านอื่นๆ แม้ในแง่ของงานจะดูสำเร็จ แต่งานนั้นก็ขาดพลังจินตนาการสร้างสรรค์ ขาดความมีชีวิตชีวา ส่วนความสัมพันธ์ของคนในทีมงานเดียวกันก็ไม่ได้เข้มแข็งแท้จริงและพร้อมที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงได้เสมอ

การอบรมนี้จะเชิญชวนให้ทุกคนได้ร่วมสืบค้นถึงสาเหตุที่ทำให้คนในองค์กรรู้สึกเหนื่อยล้า ติดขัดต่อกันทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันค้นหาและสร้างปัจจัยเชิงรูปธรรมที่จะทำให้คนในองค์กรกลับมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข กลมเกลียว และมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น

เนื้อหาและกระบวนการอบรมจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเรื่องงานที่ได้ผล ความสุขและการพัฒนาศักยภาพภายในของคน และสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งของทีมงานเข้าด้วยกันอย่างสมดุล เพราะเราเชื่อมั่นศรัทธาว่า การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเวทีหล่อหลอมให้คนได้ฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง และพัฒนางานให้ได้ผลงอกงาม ดังนั้นดุลยภาพแห่งงาน ชีวิต และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญของการบริหารจัดการในสังคมสมัยใหม่

ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน สัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆ และสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่า เผชิญหน้ากับความเสี่ยงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อการเติบโตภายใน ได้ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานของการทำงานร่วมกับคนอื่นและการฝึกฝนเพื่อเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่มีมิติทั้งสมอง หัวใจและร่างกายต่อไป

เนื้อหาการอบรม

  1. ปัจจัยที่ทำให้เราทำงานอย่างทุกข์
  2. ค้นหาปัจจัยที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นสุข (ระบบโครงสร้างที่ดี และแก้ปัญหาที่ยังติดขัด)
  3. รู้จักและเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่นมากขึ้น
  4. เรียนรู้เรื่องโครงสร้างระบบการทำงานที่เอื้อให้เราทำงานอย่างเป็นสุข

วิทยากร


ปรีดา เรืองวิชาธร และทีมเสมสิกขาลัย

preedaปรีดา เรืองวิชาธร จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2533 แต่มีความสนใจพุทธศาสนาและปัญหาทางโครงสร้างสังคม จึงเปลี่ยนผันชีวิตมาทำงานเกี่ยวกับการประยุกต์ศาสนธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคม

เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นำศาสนธรรมมาใช้ในชีวิตและงานพัฒนาสังคม โดยผ่านการสนับสนุนผู้นำทางศาสนา คือ นักบวชหญิง-ชาย รวมเวลา 13 ปี โดยทำหน้าที่ประสานงานและจัดการอบรมให้กับกลุ่มเสขิยธรรม (กลุ่มพระสงฆ์ แม่ชี ที่ทำงานพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ) มาโดยตลอด

สนใจและศึกษาการเรียนรู้แนวจิตวิญญาณและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านประสบการณ์การอบรมแนวนี้มามากมายหลายครั้ง เปลี่ยนบทบาทการทำงานจากองค์กรเดิม คือ คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา มาทำงานเป็นกระบวนกรให้กับเสมสิกขาลัยนับแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้นำในรากหญ้า เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานการศึกษา องค์กรอิสระ ตลอดจนบริษัทธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีผลงานการเขียนมากมายไม่ว่าจะเป็นบทความและหนังสือ เรื่อง "งาน พลังกลุ่มและความสุข

ตารางกิจกรรม

วันแรกของการอบรม
08.30 09.00 น. ละทะเบียน
09.00 10.30 น. กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน /ความคาดหวัง /
วัตถุประสงค์และสิ่งที่เสริมการเรียนรู้ในกลุ่ม
10.30 - 12.20 น. กิจกรรม เป็ดน้อยเจ้าปัญหา
12.20 13.20 น. รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.20 - 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 - 18.00 น. กิจกรรมสร้างพลังกลุ่ม และการทำงานร่วมกัน แม่น้ำพิษ
วันที่สองของการอบรม
09.00- 09.15 น. สมาธิภาวนา
09.15 - 12.20 น. การรู้จักตนเองและผู้อื่น กงล้อสี่ทิศ
12.20 13.20 น. รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.20 - 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 - 17.00 น. เรียนรู้วิธีการที่ปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น กงล้อสี่ทิศ (ต่อ)
รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
18.30 - 21.00 น. กิจกรรมทบทวนตัวเองและการรับฟังอย่างลึกซึ้ง สายธารชีวิต
วันสุดท้ายของการอบรม
09.00- 09.15 น. สมาธิภาวนา
09.15 - 12.20 น. กิจกรรมเรื่องการสื่อสารและเข้าใจโครงสร้างขององค์กร ตัวต่อมหาสนุก
12.20 13.20 น. รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.20 - 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 - 18.00 น. เรียนรู้เรื่องโครงสร้างองค์กร (ต่อ)
สรุปและประเมินผล
หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

  1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ  
  2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้ 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ (เงินที่ท่านบริจาคจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เช่น ค่าห้องอบรม ค่าเดินทางและอาหารทีมวิทยากร ฯลฯ)
รับจำนวน 30 ท่าน

***นำของว่างมาร่วมแบ่งปันฉันเพื่อนกันได้นะคะ

การสมัครร่วมกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง จงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือ สาวิตรี กำไรเงินโทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fb: semsikkha


Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube