fbpx

องค์กรที่ร่วมเรียนรู้

Posted in เกี่ยวกับเสม.

เสมสิกขาลัยได้เปิดโอกาสให้กับบุคคลอย่างหลากหลาย โดยไม่จำกัด เพศ วัย เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษา ชนชั้น และ อาชีพ ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหญิง-ชาย นักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้นำจากชุมชนรากหญ้า นักกิจกรรมทางสังคม เยาวชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทำให้เกิดการเชื่อมโยงคนในสังคมอย่างเข้าอกเข้าใจกันและนำไปสู่การร่วมมือกันเพื่อสรรค์สร้างสังคมให้ดีงาม

ตัวอย่าง กลุ่มหรือองค์กรที่ผ่านการร่วมกิจกรรมกับเสมสิกขาลัย มีดังนี้

โครงการต่างๆ

 1. โครงการจิตอาสา : ฉลาดทำบุญ ปี 50
 2. โครงการนักประสานสันติ รุ่น 1
 3. โครงการนักประสานสันติ รุ่น 2
 4. โครงการฝึกทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะ
 5. โครงการฝึกทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะ รุ่น2
 6. โครงการฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร ปี 2559
 7. โครงการฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร ปี 2560
 8. โครงการฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร สำหรับนักพัฒนาและบุคคลทั่วไป รุ่น 1
 9. โครงการฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร สำหรับนักพัฒนาและบุคคลทั่วไป รุ่น 2
 10. โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 1
 11. โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 2
 12. โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 3
 13. โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 4
 14. โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 5
 15. โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 6
 16. โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 7
 17. โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 8
 18. โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 9
 19. โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 10
 20. โครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการด้านจิตวิญญาณ(ขั้นสูง) สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 21. โครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการแนวจิตวิญญาณ สำหรับคณาจารย์วิทยาพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุข
 22. โครงการฟังด้วยหัวใจ
 23. โครงการฟื้นฟูอำนาจภายในสำหรับนักพัฒนา
 24. โครงการสร้างสันติด้วยมือเรา
 25. โครงการสู่ความเข้าใจและให้อภัยผู้ที่ก้าวพลาด
 26. โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนกรแนวจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รุ่น 1
 27. โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนกรแนวจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รุ่น 2
 28. โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนกรแนวจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รุ่น 3
 29. โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนกรแนวจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รุ่น 4
 30. โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนกรแนวจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รุ่น 5
 31. โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข(กระบวนกร) ภาคอีสาน
 32. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม สำหรับเจ้าหน้าที่ บมจ.กรุงไทยอาหาร รุ่น 1
 33. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม สำหรับเจ้าหน้าที่ บมจ.กรุงไทยอาหาร รุ่น 2
 34. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม สำหรับเจ้าหน้าที่ บมจ.กรุงไทยอาหาร รุ่น 3
 35. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษา ปี 51
 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษา ปี 52

บริษัทเอกชน

 1. Asia advisers Counselor Experts Services co,.ltd. (ACES)
 2. บริษัทในเครือนีโอกรุ๊ป
 3. บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 4. บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน)
 5. บริษัท กีออสโต้ จำกัด
 6. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
 7. บริษัท นีสเทิร์น อินดัสตรี จำกัด
 8. บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด
 9. บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
 11. บริษัท ไพรซ์ ออฟ วู้ด จำกัด
 12. บริษัท สุพนิช จำกัด
 13. บริษัท เอกชัย เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 14. บริษัท เอพินาอุตสาหกรรม จำกัด
 15. บริษัท เอสพีเอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
 16. บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ICC)
 17. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 18. เพชรวารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
 19. โรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ กระบี่ รีสอร์ต
 20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังแดงเอ็กซ์เพรส

เยาวชน

 1. กลุ่มเยาวชน อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
 2. กลุ่มเยาวชน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 3. เครือข่ายเด็กรักป่า
 4. โครงการยุวโพธิชน จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาล

 1. เครือข่ายทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
 2. เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 3. เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภาคใต้
 4. เครือข่ายโรงพยาบาลสร้างสุข
 5. เครือข่ายสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
 6. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 7. โรงพยาบาลขอนแก่น
 8. โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา
 9. โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี
 10. โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
 11. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 12. โรงพยาบาลชัยภูมิ
 13. โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 14. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 15. โรงพยาบาลเด็ก
 16. โรงพยาบาลท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 17. โรงพยาบาลนครนายก
 18. โรงพยาบาลนครปฐม
 19. โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 20. โรงพยาบาลนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
 21. โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 22. โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง
 23. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 24. โรงพยาบาลปทุมธานี
 25. โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 26. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
 27. โรงพยาบาลพระทองคำ จ.นครราชสีมา
 28. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 29. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 30. โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
 31. โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 32. โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
 33. โรงพยาบาลราชบุรี
 34. โรงพยาบาลเลย
 35. โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 36. โรงพยาบาลวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
 37. โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 38. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 39. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 40. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 41. โรงพยาบาลศรีสังวาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 42. โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 43. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 44. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย
 45. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
 46. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 47. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 48. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 49. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 50. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
 51. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
 52. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 53. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 54. โรงพยาบาลสุรินทร์
 55. โรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
 56. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 57. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
 58. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

สถาบันการศึกษา

คณาจารย์

 1. กลุ่มครูกัลยามิตร จังหวัดบุรีรัมย์
 2. กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 5. คณะกายภาพบำบัดและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
 6. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 9. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 11. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 12. เครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่
 13. งานบริการวิจัย สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 14. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 17. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 18. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
 19. โรงเรียนวรรณสว่างจิต
 20. โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ
 21. โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
 22. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลี จังหวัดกาญจนบุรี
 23. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 24. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 25. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี
 26. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์
 27. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
 28. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 29. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
 30. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 31. วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี จ.พิษณุโลก
 32. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม.นเรศวร
 33. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นักศึกษา

 1. คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์
 10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี
 11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดตรัง
 12. วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี จ.ชัยนาท
 13. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 14. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยงานราชการ

 1. กรมการแพทย์ทางเลือก
 2. กรมควบคุมมวลพิษ
 3. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 4. กรมชลประทาน
 5. กรมที่ดิน
 6. กรมพัฒนาสังคม
 7. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(กระทรวงสาธารณสุข)
 8. กรมศุลกากร
 9. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 10. กองฝึกอบรม กรมที่ดิน
 11. แก้วกัลยาสิกขาลัย กระทรวงสาธารณสุข
 12. เทศบาลนครพิษณุโลก
 13. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 14. สถาบันวิจัยระพีพัฒนศักดิ์ (กระทรวงยุติธรรม)
 15. สหกรณ์ออมทรัพย์ ลำพูน
 16. สำนักงานกฏหมายและวิชาการ ศาลยุติธรรม
 17. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 18. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 19. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 20. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 21. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
 22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
 23. สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

องค์กรชาวบ้าน

 1. กลุ่มชาวบ้านแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม
 2. กลุ่มชาวบ้านแม่ทา เชียงใหม่
 3. กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 4. กลุ่มส่องใจ จังหวัดเชียงราย
 5. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด
 6. แกนนำเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดสงขลา
 7. คณะกรรมการศาสนาเพื่อพัฒนาสปป.ลาว
 8. เครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลา
 9. โครงการชุมชนเป็นสุขภาคตะวันตก
 10. พระ แม่ชี
 11. มูลนิธิประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 12. องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำพูน
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะล จังหวัดภูเก็ต
 14. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี
 15. อาสาสมัครสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน

องค์กรพัฒนาเอกชน

 1. กลุ่มทำงานบ้านดิน
 2. กลุ่มละครมะขามป้อม
 3. กลุ่มสมัชชาคนจน(ปากมูน) จังหวัดอุบลราชธานี
 4. กลุ่มเสขิยธรรมแพร่
 5. ชุมชนคนรักษ์ป่า ภาคตะวันออก
 6. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
 7. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
 8. มูลนิธิสยามกัมมาจล
 9. มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
 10. ศูนย์การเรียนรู้บ้านเซเวียร์
 11. สำนักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)
 12. องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
 13. อาศรมวงศ์สนิท

องค์กรอิสระ

 1. กลุ่มประชารัฐ ชัยภูมิ
 2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 3. เครือข่ายผู้นำสตรีสันติวิธี
 4. เครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่
 5. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
 6. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน
 7. โครงการสื่อสร้างสรรค์
 8. ชมรมทันตแพทย์ภูธร
 9. แผนงานรณรงค์การคุกคามทางเพศในขสมก.
 10. แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สสส.
 11. ศูนย์ต่อสู้ความยากจน จังหวัดสมุทรสงคราม
 12. สถาบันรักลูก
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
 14. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.)
 15. สถาบันหริภุญชัย
 16. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
 17. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ตรัง
 18. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม
 19. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)
 20. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

.

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube