สุธีลักษณ์ ลาดปาละ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มมีความสนใจมิติทางด้านสังคมเมื่อได้มาศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้มองเห็นว่าสุขภาพของผู้คนและวิถีชีวิตล้วนเชื่อมโยงกัน 

เมื่อจบการศึกษาจึงได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ ม.รังสิต รับผิดชอบกลุ่มวิชากายภาพบำบัดชุมชน ระหว่างนั้นได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาจากทีมวิทยากรของเสมสิกขาลัย จึงมีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และนำกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน ต่อมาเมื่อเปลี่ยนไปทำงานในบทบาทนักวิชาการสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย ก็ได้นำกระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ในการทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายด้วย นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ เรื่องการเสริมสร้างพลังชุมชน การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น จากนั้นได้เข้าร่วมเป็นทีมกระบวนกรที่เสมสิกขาลัย ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีความเชื่อว่าอาชีพกระบวนกรเป็นอาชีพที่ช่วยให้ตนเองเติบโตจากด้านใน ไปพร้อมกับได้รับ ความสนุก ความสุขใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้คนที่หลากหลาย 

ปัจจุบันกลับบ้านเกิดเพื่อสร้างชุมชนแห่งความกรุณาที่จังหวัดลำปาง ทำงานร่วมกับเครือข่ายในหลายภาคส่วน และยังทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลายมิติ ทั้งเรื่องการทำงานร่วมกัน การจับประเด็น การรับฟัง และการอยู่ดีตายดี

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok