เพียงพร ลาภคล้อยมา

ข้าราชการบำนาญ จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนา และเคยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงจากการรักษาแบบการแพทย์แผนตะวันตก (ผลกระทบจากการใช้ยา)

จึงหันแหชีวิตมาสนใจการรักษาสุขภาพตามหลักธรรมชาติบำบัด ซึ่งใช้การดำเนินชีวิตเป็นการรักษาสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลทางด้านจิตใจที่สมดุลโดยการนำธรรมที่ได้ศึกษาจากสวนโมกขพลารามมาทดลองใช้ผสมผสานกับหลักธรรมชาติบำบัด

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

  • ธรรมชาติกับการเยียวยา
  • ศาสตร์และศิลปะการไม่ปรุงอาหาร
  • ธรรมชาติบำบัด
Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes