มุทิตา หทัยธรรม

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
เคยทำงานด้านเด็กพิเศษและงานภาคสังคม (NGO) เกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาเด็กด้อยโอกาสที่มูลนิธิเด็กเป็นเวลา 9 ปี ระหว่างการทำงานที่มูลนิธิเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการเติบโตด้านในหลายหลักสูตร จึงมีความสนใจงานด้านกระบวนกร และมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมและการสรุปบทเรียนจากตัวผู้เรียนเอง จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes