อัจฉรีย์ อำไพกิจพาณิชย์

เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง CoJOY Consulting โค้ช นักจิตวิทยาองค์กร และกระบวนกร ด้านการเยียวยาโลกภายใน จัดกระบวนการสร้างพื้นที่แห่งการเยียวยาร่วม (Collective Healing) และกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งในองค์กร ไปจนถึงความขัดแย้งทางสังคม (ประเด็นศาสนา และชาติพันธุ์)  

เธอให้ความสำคัญกับการเยียวยาบาดแผลทางใจ โดยทำงานกับทั้งในระดับปัจเจก และระดับโครงสร้างทางสังคม  จากประสบการณ์ทำงานกว่า 15  เธอได้เรียนรู้ ว่าการเยียวยา และการรู้สึกได้รับการปลดปล่อย (liberation) นั้น จะได้ผลอย่างยั่งยืน ก็ต่อเมื่อเราตระหนักถึงโครงสร้างทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อบาดแผลทางใจด้วย 

เธอเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning) ให้กับบริษัทที่ปรึกษาด้านทุนมนุษย์ (Human Capital Consultancy Firm) ซึ่งเธอได้ช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนในด้านต่างๆ และเธอยังเคยเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย รวมถึงพัฒนาและดำเนินโครงการการสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่ผู้ลี้ภัย ภายใต้ทุนสนับสนุนโดย UNHCR เพื่อยกระดับสุขภาวะทางจิตใจของผู้ลี้ภัยที่มาจากมากกว่า 20 ประเทศ

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok