การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

กระบวนกร ปี2564 รุ่น 6

“กระบวนกร” เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มคน เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ให้สามารถพัฒนาความรู้เหล่านั้นในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า “ทุกคนมีศักยภาพภายในและสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองได้”

ในกระบวนการอบรมเป็นการสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละด้านไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต และมีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกัน ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนในหลากหลายด้าน ทั้งด้านทัศนคติ ด้านจิตใจ(ความมั่นคงภายใน) และด้านพฤติกรรม

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง ตนเองและสังคม การทำงานเป็นเครือข่าย และต้องการพัฒนาทีมบุคลากรที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมได้

กำหนดการ

*** เต็มจำนวนรับแล้วค่ะ ***

อบรมจํานวน 5 ครั้ง ได้แก่

 1. งาน พลังกลุ่ม และความสุข
  วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565 (พฤ.-ส.)
 2. การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นการมีส่วนร่วม
  วันที่ 3-5 มีนาคม 2565 (พฤ.-ส.)
 3. ฝึกทักษะพื้นฐานสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Training of Trainer 1 : TOT1)
  วันที่ 7-10 เมษายน 2565 (พฤ.-อา.)
 4. ฝึกออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Training of Trainer 2 : TOT2)
  วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565 (พฤ.-อา.)
 5. ฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้โยงสู่การเรียนการสอน/การทํางานที่ลงลึกถึงจิตวิญญาณ (Training of Trainer 3 : TOT3)
  วันที่ 9-12 มิถุนายน 2565 (พฤ.-อา.)

เงื่อนไขการเข้าอบรม

เนื่องจากปีที่ผ่านมามีท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก และด้วยเสมฯ เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 36 ท่านเท่านั้น โดยรับผู้เข้าอบรม 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คนทำงานภาคสังคม เพื่อนำกระบวนการไปพัฒนาคน พัฒนาองค์กรภายใน
กลุ่มที่ 2 คนทั่วไปที่ไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไรส่วนตนเป็นหลัก

ทั้งนี้ ทางทีมเสมสิกขาลัยจึงขอทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ และมาจากหลากหลายอาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมตลอดทั้งหลักสูตรการอบรม

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 25,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารและที่พัก)

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes