การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

กระบวนกร ปี2563

“กระบวนกร” เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มคน เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ให้สามารถพัฒนาความรู้เหล่านั้นในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า “ทุกคนมีศักยภาพภายในและสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองได้”

ในกระบวนการอบรมเป็นการสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละด้านไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต และมีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกัน ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนในหลากหลายด้าน ทั้งด้านทัศนคติ ด้านจิตใจ(ความมั่นคงภายใน) และด้านพฤติกรรม

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง ตนเองและสังคม การทำงานเป็นเครือข่าย และต้องการพัฒนาทีมบุคลากรที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมได้

กำหนดการปี2563

อบรมจํานวน 5 ครั้ง (เต็มจำนวนแล้ว) ได้แก่
  1. งาน พลังกลุ่ม และความสุข วันที่ 2-4 เมษายน 2563 สถานที่ วีเทรน อินเตอร์เนชันแนล เฮ้าส์ (ดอนเมือง) กทม. 
  2. การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นการมีส่วนร่วม วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 สถานที่ วีเทรน อินเตอร์เนชันแนล เฮ้าส์ (ดอนเมือง) กทม. 
  3. ฝึกทักษะพื้นฐานสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Training of Trainer 1 : TOT1) วันที่ 10-13 มิถุนายน 2563 สถานที่ เรือนร้อยฉนํา (คลองสาน) กทม. 
  4. ฝึกออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Training of Trainer 2 : TOT2) วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2563 สถานที่ เรือนร้อยฉนํา (คลองสาน) กทม. 
  5. ฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้โยงสู่การเรียนการสอน/การทํางานที่ลงลึกถึงจิตวิญญาณ (Training of Trainer 3 : TOT3) วันที่  2-5 กันยายน 2563 สถานที่ เรือนร้อยฉนํา (คลองสาน) กทม. 

เงื่อนไขการเข้าอบรม

เนื่องจากปีที่ผ่านมามีท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก และด้วยเสมฯ เปิดรับจำนวนจำกัด 36 ท่านเท่านั้น โดยรับผู้เข้าอบรม 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คนทำงานภาคสังคม เพื่อนำกระบวนการไปพัฒนาคน พัฒนาองค์กรภายใน
กลุ่มที่ 2 คนทั่วไปที่ไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไรส่วนตนเป็นหลัก

ทั้งนี้ ทางทีมเสมสิกขาลัยจึงขอทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ และมาจากหลากหลายอาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมตลอดทั้งหลักสูตรการอบรม

เสมฯ จะขอประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 15 มกราคม 2563

และผู้มีรายชื่อมีสิทธิเข้าร่วมอบรม กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

วิทยากร

ทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 25,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารและที่พัก)

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes