การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

งาน พลังกลุ่ม และความสุข

งานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต หลายคนต้องอุทิศเวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตไปกับการทำงาน ทว่า การทำงานในรูปแบบองค์กรนั้นมีปัจจัยมากมายที่อาจเข้ามาบั่นทอนพลัง ความสุข และประสิทธิภาพในการทำงานลงไป อาทิ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพภายในบุคคล สัมพันธภาพที่มีต่อกัน โครงสร้างการทำงานที่ไม่ลงตัว รวมถึงความกดดันผันผวนของสถานการณ์ภายนอก เป็นต้น 

อีกทั้งวิถีในสังคมสมัยใหม่ได้ให้ความสำคัญที่สุดอยู่ที่ความสำเร็จของงาน หาได้สนใจถึงการเติบโต งอกงามความสุขของมนุษย์และความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์เป็นกัลยาณมิตรที่ควรเกื้อกูลกัน ดังนั้นจึงทำให้คนขาดความสุขในการทำงาน และถูกปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงเติบโตของศักยภาพภายในที่มนุษย์ทั่วไปสามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา จิตใจ พฤติกรรมหรือทักษะด้านอื่นๆ แม้ในแง่ของงานจะดูสำเร็จ แต่งานนั้นก็ขาดพลังจินตนาการสร้างสรรค์ ขาดความมีชีวิตชีวา ส่วนความสัมพันธ์ของคนในทีมงานเดียวกันก็ไม่ได้เข้มแข็งแท้จริงและพร้อมที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงได้เสมอ 

การอบรมนี้จะเชิญชวนให้ทุกคนได้ร่วมสืบค้นถึงสาเหตุที่ทำให้คนในองค์กรรู้สึกเหนื่อยล้า ติดขัดต่อกันทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันค้นหาและสร้างปัจจัยเชิงรูปธรรมที่จะทำให้คนในองค์กรกลับมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข กลมเกลียว และมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น

เนื้อหาและกระบวนการอบรมจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเรื่องงานที่ได้ผล ความสุขและการพัฒนาศักยภาพภายในของคน และสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งของทีมงานเข้าด้วยกันอย่างสมดุล เพราะเราเชื่อมั่นศรัทธาว่า การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเวทีหล่อหลอมให้คนได้ฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง และพัฒนางานให้ได้ผลงอกงาม ดังนั้นดุลยภาพแห่งงาน ชีวิต และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญของการบริหารจัดการในสังคมสมัยใหม่ 

ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน สัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆ และสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่า เผชิญหน้ากับความเสี่ยงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อการเติบโตภายใน ได้ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานของการทำงานร่วมกับคนอื่นและการฝึกฝนเพื่อเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่มีมิติทั้งสมอง หัวใจและร่างกายต่อไป

กำหนดการปี2565

30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

เนื้อหา

 1. ปัจจัยที่ทำให้เราทำงานอย่างทุกข์
 2. ค้นหาปัจจัยที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นสุข (ระบบโครงสร้างที่ดี และแก้ปัญหาที่ยังติดขัด)
 3. รู้จักและเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่นมากขึ้น
 4. เรียนรู้เรื่องโครงสร้างระบบการทำงานที่เอื้อให้เราทำงานอย่างเป็นสุข

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00-10.30 น.
 • กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน
 • ความคาดหวัง
 • วัตถุประสงค์และสิ่งที่เสริมการเรียนรู้ในกลุ่ม
10.30-12.20 น. กิจกรรม เป็ดน้อยเจ้าปัญหา
12.20-13.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20-14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00-18.00 น. กิจกรรมสร้างพลังกลุ่ม และการทำงานร่วมกัน แม่น้ำพิษ
วันที่สอง
9.00-9.15 น. สมาธิภาวนา
9.15-12.20 น. การรู้จักตนเองและผู้อื่น กงล้อสี่ทิศ
12.20-13.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20-14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00-18.00 น. เรียนรู้วิธีการที่ปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น กงล้อสี่ทิศ (ต่อ)
วันสุดท้าย
9.00-9.15 น. สมาธิภาวนา
9.15-12.20 น. กิจกรรมเรื่องการสื่อสารและเข้าใจโครงสร้างขององค์กร ตัวต่อมหาสนุก
12.20-13.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20-14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00-18.00 น. เรียนรู้เรื่องโครงสร้างองค์กร (ต่อ) สรุปและประเมินผล
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 30 ท่าน
ขอเชิญชวนทุกท่านนำอาหารว่างมาร่วมแบ่งปันแบบเพื่อนพบเพื่อนด้วยนะคะ

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes