ปาฐกถา

กระบวนการสร้าง
“สมบัติร่วม”

มุมมองตะวันออก-ตะวันตกว่าด้วยการดูแลสมบัติโลก

ปาฐกถาเสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 27
เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 – 18.00 น.
โถงชั้นล่าง เรือนร้อนฉนำ สวนเงินมีมา
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ขบวนการขับเคลื่อนเพื่อปกปักรักษาสมบัติร่วมของโลกนับวันจะเติบโตขึ้น ผู้คนในที่ต่างๆ รวมทั้งในประเทศนี้ได้ริเริ่มและสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ดั่งเช่นนักวิจัยนักเขียนเดวิด โบลิแยร์และซิลเคอร์ เฮลฟริดซ์เคยพูดไว้ว่า แม้เราต้องการให้การดูแลสมบัติร่วมของโลกมีโครงสร้างการจัดการและตราอยู่ในกฎหมาย แต่นั้นก็ไม่ใช่เหตุแรกที่เราขับเคลื่อนเรื่องนี้ หัวใจคือคุณภาพความสัมพันธ์ของการร่วมไม้ร่วมมืออย่างมีพลังแห่งการร่วมเป็นเจ้าของ

คำว่า commoning นับเป็นคำใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้น ภาษาใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นเหล่านี้นับว่ามีความสำคัญเพราะมันสร้างพลังแห่งการสื่อสารอย่างดี แล้วนัยยะของคำว่า commoning และ commoner นี้คืออะไร เราแบ่งปันสิ่งใด อะไรคือเป้าหมายของเรา อะไรคือสิ่งที่เราจะยอมสละหรือยอมเสีย ขณะเดียวกันอะไรคือสิ่งที่เราจะได้มาจากการร่วมสร้างสมบัติร่วม นี่คงมีความท้าทาย ยิ่งในท่ามกลางเศรษฐกิจอย่างที่เป็นอยู่เราจะทำอะไรได้บ้าง เราจะดำรงอยู่อย่างไรในโลกหรือในระบบที่ไม่เป็นมิตรต่อการร่วมสร้างสาธารณะประโยชน์หรือสิ่งร่วมกันสักเท่าไรนัก

เนื้อหาที่กล่าวมาจะบรรจุอยู่ในปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้วครั้งที่ 27 โดย ฮันส์และวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด นอกจากเรื่องกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในสมบัติของโลกที่ส่งผลต่อพวกเราทุกคนแล้ว ได้แก่ ระบบนิเวศ น้ำ ป่า ผืนดิน พื้นที่ทางวัฒนธรรม พื้นที่ที่เด็กๆ จะได้เล่น พื้นที่ความรู้ พื้นที่สีเขียว อื่นๆ อีกมากมาย ก็จะมีการพูดถึง รวมทั้งการลุกขึ้นเรียกร้องของผู้คนทั้งในประเทศเราและประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดยจะนำมุมมองของตะวันตกและตะวันออกมาเป็นแก่นแกนของเรื่อง ได้แก่ แนวทางของนักคิกนักเคลื่อนไหวทางสังคมจากตะวันตกและตะวันออก อาทิ มหาตมาคานธี , รูดอล์ฟ สไตเนอร์ , ปรีดี พนมยงค์ , อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ , ออสตรอม นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลเอลินอร์ เป็นต้น รวมทั้งประสบการณ์จากการจัดเวทีครบรอบ 40 ปีรางวัลสัมมาอาชีพในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีเจ้ารางวัลนี้มาร่วมจำนวนมาก และหลังจากงานประชุมนี้เพียงสองวันก็เกิดแฟลซม็อบขึ้นทั่วประเทศ

กำหนดการ
14.30-15.00 ลงทะเบียน
15.00-15.15 ดนตรี
15.15-15.25 กล่าวต้อนรับ คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน (ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป)
15.25-15.35 กล่าวเปิดงาน โดย คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
15.35-15.45 มอบรางวัลเสม อวอร์ด ประจำปี 2563 แด่ นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
15.45-16.00 แนะนำปาฐก โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
16.00-17.30 ปาฐกถา กระบวนการสร้าง “สมบัติร่วม”มุมมองตะวันออก-ตะวันตกว่าด้วยการดูแลสมบัติโลก
โดย ฮันส์ และ วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล (INI)
ล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทย โดย คุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด
17.30-17.50 แลกเปลี่ยนและซักถาม
17.50-18.00 กล่าวปิดงานและมอบของที่ระลึก โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์
*** พร้อมเปิดตัวหนังสือ ***

“ความเป็นหนึ่งเดียว ปะทะ พวก 1%
สลายมายาคติ เพาะเมล็ดพันธุ์เสรีภาพ”

(Oneness vs. the 1%)

เขียนโดย วันทนา ศิวะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร โทร. 08 9499 0490 และ 09 9453 8836

PUBLIC LECTURE

COME ON, LET’S COMMON

EAST-WEST PERSPECTIVES ON EARTH TRUSTEESHIP

The 27th Sem Pringpuangkeo Public Lecture
Saturday 13th February 2021, 15.00-18.00 hrs.
At Hall Ruen Roichanan
Sathirakoses Nagapradipa Foundation

The “commons movement” is growing. More and more social initiatives in Thailand and globally discover that they share principles of “commoning” together with a great diversity of likeminded projects. Long time researchers on the “commons” David Bollier and Silke Helfrich emphasize that the legal form or the organisation structure of collaboration in a project is not in the first place what makes it belong to the “commons movement”, but the quality of “commoning” – a verb they invented. Silke Helfrich, Germany, was a resource person in the first international conference organized by the School for Wellbeing in 2011. New language is important to catch the importance of the commons movement for transformation of the economy, culture and politics. And what it means for personal development if you are active as a “commoner”. How can we build trust, what do we really want to share, what are our common goals? What are we willing to sacrifice and what benefits are we entitled to expect? Can we be a commons movement amidst an economy based on profit making at all costs? What does it take to survive living an alternative way of life in a hostile system?

In the 27th SEM Public Lecture Hans (English) and Wallapa (Thai translation) will try to answer the question whether the commons movement is relevant for the present protest movement in Thailand and the region. They will reflect on their own experience with 20+ years project development in the context of the SEM network with Right Livelihood Award Laureate Ajarn Sulak as the binding inspirational guide for so many independent groups and initiatives. And they will place these experiences in an East – West perspective as persons born in two corners of the world which are so different. They will analyse lessons learned in historic context of 400 years friendship relations Siam – the Netherlands as well as the rise of “engaged Buddhism” as a new path co-creating “engaged spirituality”. From this perspective they will explain – inspired by various historic persons, including Madam Blavatsky, Mahatma Gandhi, Krishnamurti, Rudolf Steiner, Pridi Bamomyong, Dr. Ambedkar, and more recently Elinor Ostrom (the only female recipient of the Nobel Prize for Economics) and Judge Weeramantry from Sri Lanka – why Earth Trusteeship is essential for the “commons movement”. Earth Trusteeship stands for: “all global citizens are equal trustees of the Earth”. A trustee is a person who carries out ownership responsibilities and rights for the benefit of others. The purpose of Earth Trusteeship is to safeguard the wellbeing of future generations and the integrity of Nature, including Nature Rights.

Hans and Wallapa are happy that they can speak from the recent experience of the unique “40 Years Right Livelihood Award” conference they co-organised at Chualongkorn University, February 2020. Two days later the first flash-mob of protesting students was held at the same location.

Programme
14.30-15.00 Registration
15.00-15.15 Music
15.15-15.25 Welcome Remarks by Mr. Surasee Kosolnawin (President, Sathirakoses-Nagapradipa Foundation)
15.25-15.35 Opening Remarks by Mr. Chuchawal Pringpuangkeo
15.35-15.45 SEM AWARD 2020 Ceremony to DR. TAWEESIN VISANUYOTHIN
15.45-16.00 Introduction of the Lecturers by Prof. Dr. Surichai Wung’aeo (Director of Center for Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University)
16.00-17.30 PUBLIC LECTURE COME ON, LET’S COMMONEast-West perspectives on Earth Trusteeship
By HANS and WALLAPA van WILLENSWAARD (Co-founders of INI–Innovation Network International)
With translation English to Thai by Wallapa van Willenswaard
17.30-17.50 Q&A and Exchanges of ideas
17.50-18.00 Closing Remarks by Sulak Sivaraksa
*** plus Book launching of ***

“Oneness versus the 1%”

(Thai version)

by VANDANA SHIVA

For more information, please contact Mrs. Poolchawee Tel. 08 9499 0490 , 09 9453 8836

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes