ปาฐกถา

กระบวนการสร้าง
“สมบัติร่วม”

มุมมองตะวันออก-ตะวันตกว่าด้วยการดูแลสมบัติโลก

ปาฐกถาเสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 27
เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 – 18.00 น.
โถงชั้นล่าง เรือนร้อนฉนำ สวนเงินมีมา
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

กำหนดการ
14.30-15.00 ลงทะเบียน
15.00-15.15 ดนตรี
15.15-15.25 กล่าวต้อนรับ คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน (ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป)
15.25-15.35 กล่าวเปิดงาน โดย คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
15.35-15.45 มอบรางวัลเสม อวอร์ด ประจำปี 2563 แด่ นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
15.45-16.00 แนะนำปาฐก โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
16.00-17.30 ปาฐกถา กระบวนการสร้าง “สมบัติร่วม”มุมมองตะวันออก-ตะวันตกว่าด้วยการดูแลสมบัติโลก
โดย ฮันส์ และ วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด, ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล (INI)
ล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทย โดย คุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด
17.30-17.50 แลกเปลี่ยนและซักถาม
17.50-18.00 กล่าวปิดงานและมอบของที่ระลึก โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์
*** พร้อมเปิดตัวหนังสือ ***

“ความเป็นหนึ่งเดียว ปะทะ พวก 1%
สลายมายาคติ เพาะเมล็ดพันธุ์เสรีภาพ”

(Oneness vs. the 1%)

เขียนโดย วันทนา ศิวะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร โทร. 08 9499 0490 และ 09 9453 8836

PUBLIC LECTURE

COME ON, LET’S COMMON

EAST-WEST PERSPECTIVES ON EARTH TRUSTEESHIP

The 27th Sem Pringpuangkeo Public Lecture
Saturday 13th February 2021, 15.00-18.00 hrs.
At Hall Ruen Roichanan
Sathirakoses Nagapradipa Foundation

Programme

14.30-15.00Registration
15.00-15.15Music
15.15-15.25Welcome Remarks by Mr. Surasee Kosolnawin (President, Sathirakoses-Nagapradipa Foundation)
15.25-15.35Opening Remarks by Mr. Chuchawal Pringpuangkeo
15.35-15.45SEM AWARD 2020 Ceremony to DR. TAWEESIN VISANUYOTHIN
15.45-16.00Introduction of the Lecturers by Prof. Dr. Surichai Wung’aeo (Director of Center for Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University)
16.00-17.30PUBLIC LECTURE COME ON, LET’S COMMONEast-West perspectives on Earth Trusteeship
 By HANS and WALLAPA van WILLENSWAARD
(Co-founders of INI–Innovation Network International)
 With translation English to Thai by Wallapa van Willenswaard
17.30-17.50Q&A and Exchanges of ideas
17.50-18.00Closing Remarks by Sulak Sivaraksa
*** plus Book launching of ***

“Oneness versus the 1%”

(Thai version)

by VANDANA SHIVA
For more information, please contact Ms. Poolchawee Tel. 08 9499 0490 , 09 9453 8836
Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes