การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

เราทุกคนล้วนมีโอกาสเป็นผู้นำอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำโดยตำแหน่งหรือบทบาทการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการตัดสินใจในทุกขณะของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน  

หากจะกล่าวถึงการทำงานในองค์กรที่จำต้องมีผู้นำ เพื่อเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงาน การดูแลครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  

ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เรียบร้อยและเป็นสุข  

การอบรมนี้ จึงเน้นการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ (ไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้นำองค์กรเสมอไป) การทำงานอย่างมีประสิทธิผลและมีความสุขเป็นพื้นฐาน ทั้งยังสามารถเกื้อกูลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน

วันที่อบรม

1-3 ตุลาคม 2564

เนื้อหา

  1. ความเข้าใจเรื่องความหมายและลักษณะของผู้นำหลายรูปแบบ ภาวะผู้นำหรือคุณสมบัติที่ดีของ ผู้นำคืออะไร และจะสร้างสรรค์ภาวะผู้นำขึ้นได้อย่างไร
  2. ความเข้าใจเรื่องอำนาจ ทั้งในแง่ความหมายและแหล่งที่มาของอำนาจ ลักษณะของการใช้อำนาจ ข้อดีข้อเสียของการใช้อำนาจแต่ละรูปแบบ และการฝึกฝนการใช้อำนาจร่วมแทนการใช้อำนาจเหนือ
  3. ฝึกฝนการแสวงหาข้อตกลงร่วมอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลาย
  4. เรียนรู้วิธีคิดในการมองคน มองงานตามความเป็นจริง เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของการทำงานเป็นกลุ่ม

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00-12.20 น.
กิจกรรมแนะนำตัว / วัตถุประสงค์ของการอบรม / ในตัวเรามีความเป็นผู้นำอย่างไรบ้าง
12.20-13.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20-14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00-18.00 น. ผู้นำ รูปแบบการนำของผู้นำ และหัวใจของผู้นำในตัวเรา
วันที่สอง
9.00-12.20 น.
อำนาจ แหล่งที่มาของอำนาจ และรูปแบบการใช้อำนาจ 3 แบบ
12.20-13.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20-14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00-18.00 น. โครงสร้างการใช้อำนาจในสังคมที่แบ่งชนชั้น
วันสุดท้าย
9.00-12.20 น.
คุณสมบัติของผู้นำในฝัน และวิธีการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในตัวเรา
12.20-13.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20-14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00-18.00 น. ฝึกวิธีคิดแบบไม่ตัดสินตายตัว และมองตามที่เป็นจริง
หมายเหตุ
  • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 30 ท่าน

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes