การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

สมดุลธาตุ สมดุลชีวิต

เข้าใจธาตุ เท่าทันตัวตน ดูแลสมดุลชีวิต

ขอเชิญร่วมกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนการดูแลสมดุลธาตุปัจจุบันเฉพาะรายแบบองค์รวม ผ่านการฝึกเปิดขยายการรับรู้ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ทั้งร่างกาย จิตใจ และองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลเชื่อมโยงความสมดุลในชีวิต เพื่อให้เท่าทันความเป็นพลวัตอันหลากหลายของธาตุต่างๆ ที่ปฏิสัมพันธ์กับความเป็นทั้งหมดของชีวิต (Wholeness of Life) และปรับใช้พลังธาตุให้สอดคล้องกับสมดุลธาตุในปัจจุบันขณะ อันนำไปสู่การดูแลสมดุลในชีวิตจริงอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สงบเย็น และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม

วันที่อบรม

29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

เนื้อหา

 1. ความสำคัญและองค์ประกอบของความสมดุล ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือความไม่สมดุล
 2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องธาตุ และสมดุลชีวิตแบบองค์รวม
 3. ความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง ๖ (ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ) ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและในขณะเกิดตัวตน
 4. การรับรู้ของมนุษย์ผ่านช่องทางทั้ง ๖ (อายตนะ ๖) การประกอบสร้างและการเปิดขยายการรับรู้
 5. การสัมผัสและเรียนรู้สมดุลธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในร่างกาย ในจิตใจ และในองค์ประกอบต่างๆ ของชีวิตอย่างเป็นองค์รวม (เช่น ครอบครัว , ความสัมพันธ์รอบตัว , การงาน , การเรียนรู้ , องค์กร/สังคม , สถานที่ , สิ่งแวดล้อม , เศรษฐกิจ , วิถีชีวิต , กิจกรรมเสริม/เฉพาะกาล)
 6. การสำรวจและเรียนรู้ความเป็นพลวัตของธาตุต่างๆ ณ ปัจจุบันขณะ ที่เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบตามเหตุปัจจัย
 7. กระแสของเหตุปัจจัยในการกระบวนการเกิด-ดับ ของพลังธาตุและตัวตน
 8. การประกอบสร้างใหม่ของวงจรพลังธาตุและชุดการรับรู้ ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน อันนำไปสู่การรื้อถอนความเคยชินในกระบวนการเกิดตัวตน
 9. แนวทางการฝึกฝนให้เกิดการเท่าทันสมดุลธาตุปัจจุบัน
 10. แนวทางการปรับใช้พลังธาตุในวิถีทางต่างๆ
 11. การส่งพลังให้ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม เพื่อความสมดุลในชีวิตจริงอย่างเป็นองค์รวม 

กระบวนการ

 1. กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบ(Workshop) เช่น กิจกรรม เกม ศิลปะ บทบาทสมมติ ดนตรี การเคลื่อนไหว การสัมผัสพลังธรรมชาติ การดูรูป การฟังเสียง การดูคลิปวิดีโอ
 2. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่ความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกคนมีโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิด และการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ จนสามารถเชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงของแต่ละคน
 3. เรียนรู้และฝึกฝนการสังเกต เท่าทัน และทบทวนกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ตารางกิจกรรม

วันแรก 
8.30 น.ลงทะเบียน
09.00 – 10.15 น.
 • กิจกรรมแนะนำตัว / เกริ่นนำเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการอบรม
 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เปิดพื้นที่ความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกัน
10.15 – 10.30 น.พักเบรค
10.30 – 12.20 น.ชุดกิจกรรมฝึกฝนการเปิดรับและขยายการรับรู้
12.20 – 13.20 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 14.00 น.นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (ผ่อนพักตระหนักรู้)
14.00 – 18.00 น.
 • ชุดกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสพลังธาตุในธรรมชาติและร่างกาย
 • ชุดกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสพลังธาตุที่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจมนุษย์
 • กิจกรรมสนทนา 4 ธาตุ เพื่อความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และการอยู่ร่วมกัน
วันที่สอง 
09.00 – 09.15 น.
ภาวนา 4 ธาตุ ผ่านการเคลื่อนไหว
09.15 – 10.45 น.
กิจกรรมแบ่งกลุ่มทำภารกิจสร้างกลไกไขกุญแจ
10.45 – 11.00 น.พักเบรค
11.00 – 12.20 น.ชุดกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสการประกอบสร้างชุดการรับรู้
12.20 – 13.20 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 14.00 น.นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (ผ่อนพักตระหนักรู้)
14.00 – 18.00 น.กิจกรรมสมิงในเมือง (เพื่อเรียนรู้และเท่าทันกระบวนการเกิด – ดับ ของธาตุและตัวตน)
วันสุดท้าย 
09.00 – 09.30 น.
ภาวนาร่วมกัน / สำรวจสภาวะภายในผ่านการแสดงพลังธาตุ
09.30 – 12.20 น.
ชุดกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสพลังธาตุที่มีอยู่ในบริบททางสังคม และในสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสมดุลธาตุในระดับบุคคล
12.20 – 13.20 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 14.00 น.นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (ผ่อนพักตระหนักรู้)
14.00 – 15.45 น.
 • กิจกรรมบทบาทสมมุติและสถานการณ์จำลอง (ฝึกฝนการปรับใช้พลังธาตุ)
 • กิจกรรมใจเขา-ใจเรา
15.45 – 16.00 น.
พักเบรค
16.00 – 17.00 น.
 • กิจกรรมเขียนจดหมายถึงธาตุ
 • สายธารกิจกรรม
 • ถอดบทเรียนร่วมกัน
 • ถาม–ตอบ / สรุปและประเมินผล
 • ปิดวงอำลา

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

วิทยากร

พทป.วิพุธ สันติวาณิช
แพทย์แผนไทยประยุกต์

คุณกนธิชา หมื่นบุญมี
กระบวนกรเสมสิกขาลัย

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

 • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บริจาคขั้นต่ำท่านละ 2,200 บาท
รับจำนวน 30 คน
(เงินบริจาคนี้จะถูกนำไปสมทบทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มเติมในภายหลังได้)

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes