สนับสนุน SEM

ช่องทางสนับสนุน

  1. สำหรับบุคคลสามารถเข้าร่วมการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปของเสมสิกขาลัย (Public Course) ได้ตามความสนใจ
  2. สำหรับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรสามารถแจ้งความประสงค์ให้เสมสิกขาลัยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้โดยเฉพาะ
  3. สนับสนุนทุนในการดำเนินงานต่างๆ ของเสมสิกขาลัย เช่น
    • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม
    • สนับสนุนทุนสำหรับผู้เข้าอบรมที่มีทุนทรัพย์น้อย
    • สนับสนุนสถานที่จัดการอบรม

วิธีการโอนเงิน

ท่านสามารถโอนเงินมายังเสมสิกขาลัยได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาเจริญนคร 
บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie by Catch Themes
X