ชุดวิชา เข้าถึงความงาม

ความงามกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น

Posted in ชุดวิชา 5) เข้าถึงความงาม.

จัดโดยเสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง โทร.02-314 7385 ถึง 6

ชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม ยังคงเป็นชุมชนที่ยังมีชีวิต ซึ่งยังคงสามารถเอกลักษณ์ของท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบัน

ชุมชนยี่สารตั้งอยู่ใกล้กับปากอ่าวไทย  มีเขายี่สารซึ่งเป็นภูเขาหินปูนขนาดย่อมอยู่กลางหมู่บ้าน  พื้นที่โดยรอบเป็นป่าโกงกางและนากุ้ง  บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนไทยปลูกอยู่ริมน้ำ  จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในชุมชนสรุปได้ว่า ยี่สารมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

เนื้อหาการอบรม

  1. ความหมายของเอกลักษณ์ท้องถิ่น
  2. องค์ประกอบของชุมชนและท้องถิ่น
  3. ความงามของภูมิปัญญาท้องถิ่น

กระบวนการอบรม

  1. สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนยี่สาร
  2. บรรยายโดยวิทยากร
  3. พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร

  • อ.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อ.วลัยลักษณ์ ทรงศิริ   นักวิชาการของศูนย์ข้อมูล มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

สถานที่อบรม

ณ ชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน 1 คืน

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 ท่าน

ตารางกิจกรรม

วันที่ 1 ของการอบรม
ช่วงเช้าถึงบ่าย กิจกรรมทำความรู้จัก / ล่องเรือชมวิถีชาวบ้านริมคลอง ชาวคลองยี่สาร ปากอ่าวบางตะบูน
ชมพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวชุมชนบ้านเขายี่สาร / นมัสการหลวงพ่อปู่บ้านเขายี่สาร / ชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ / ชมโบราณสถาน / เตาเผาถ่านไม้โกงกางแบบปลูกป่าทดแทนของชาวบ้านเขายี่สาร / ห้องเรียนธรรมชาติ สวนป่า "รุกขชาติรมณีย์" / ป่าชายเลน / ชมปลา "วังมัจฉาปลาน้ำเค็ม" แห่งเดียวในภูมิภาค / ทานอาหารอร่อยฝีมือชาวท้องถิ่น
ช่วงเย็น เที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา  สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ ซื้อหาอาหาร ผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้ จากชาวบ้าน และเกษตรกรที่พายเรือนำสินค้ามาซื้อขาย  พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดน้ำ
ช่วงค่ำ ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนตามลำน้ำอัมพวา
พักค้างคืนกับชุมชนยี่สาร
วันที่ 2 ของการอบรม
ช่วงเช้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์ท้องถิ่นของตนหรือท้องถิ่นที่รู้จักหรือ
ท้องถิ่นที่น่าสนใจ / เชื่อมโยงประสบการณ์กับกรณีศึกษา / นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการศึกษาภาคสนาม
ช่วงบ่าย สรุป เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และอื่นๆ   เกี่ยวกับความงามกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เดินทางกลับ

*กิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Location

29/15 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Mon-Fri | 9am-5pm
Sat-Sun | closed

Follow Us

facebook-circle-300px twitter-circle-300px gplus-in-circle-300px