Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข

  วันที่ 12-14 มิถุนายน 2558

  การอบรมนี้จะเชิญชวนให้ทุกคนได้ร่วมสืบค้นถึงสาเหตุที่ทำให้คนในองค์กรรู้สึกเหนื่อยล้า ติดขัดต่อกันทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันค้นหาและสร้างปัจจัยเชิงรูปธรรมที่จะทำให้คนในองค์กรกลับมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข...

  more
  icon team
 • ง่ายงามในความธรรมดา

  วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

  การอบรมพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่สอนโดยคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาที่อยากภาวนาแต่ไม่อยากลางาน วิทยากรในฐานะ 'เพื่อนร่วมทาง' นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานของการฝึกภาวนา ตั้งแต่ในเรื่องของท่านั่ง การตามลมหายใจ การสร้างฐานแห่งการตื่นรู้...

  more
  icon simply
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558

  การเรียนรู้เกี่ยวกับ "ความตาย" ทำให้เราปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นในความตระหนักรู้อยู่เสมอทุกลมหายใจ หากเราสามารถทำความเข้าใจและน้อมใจยอมรับความตายอย่างกล้าหาญ ว่าเป็นความจริงของชีวิต...

  more
  icon death
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

  วันที่ 6-9 สิงหาคม 2558

  หากจะกล่าวถึงการทำงานในองค์กรที่จำต้องมีผู้นำ เพื่อเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงาน การดูแลครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย...

  more
  icon leader
 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...

  more
  icon communication
 • ซาเทียร์

  วันที่ 11-13 กันยายน 2558

  กระบวนการซาเทียร์ คือกระบวนการที่จะช่วยให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีพลัง มีความสุข พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยเข้าใจและยอมรับในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตามที่เป็นจริง ยอมรับในธรรมชาติ...

  more
  icon satir
 • พลังกลุ่มฯ
 • ง่ายงามฯ
 • เผชิญความตาย
 • ภาวะผู้นำฯ
 • การสื่อสารอย่างสันติ
 • ซาเทียร์
 

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

"งาน พลังกลุ่ม และความสุข" เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภาคใต้ วันที่ 3-5 มิ.ย. 2558

 

 • สติ คือพลังมหัศจรรย์แห่งชีวิต

  ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้ ถ้ามองให้ดี จะเห็นว่า นอกจากความเห็นผิดแล้ว เป็นเพราะเวลาเกิดเรื่อง เราไม่เคยน้อมจิตน้อมใจมาดูที่ตัวเองเลย ดูแต่คนอื่น พระพุทธเจ้า ท่านสอนว่า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความทุกข์ อย่าไปดูคนอื่น ให้ดูตัวเองก่อน...

  more
   article
 • สมองพัฒนาได้ ด้วยการเจริญสติ

  คนที่ฝึกสมาธิเป็นเวลานานๆ สมองมีส่วนเปลือกนอกสีเทาๆ ที่เรียกว่า Gray Matter ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ของเซลล์ประสาท จะหนาตัวขึ้น นั่นหมายถึง มีเซลล์สมองเพิ่มขึ้น และบริเวณส่วนหน้าแถวหน้าผากด้านซ้าย จะมีการทำงานของคลื่นสมองดีขึ้น...

  more
   tips
 • สมาธิเปลี่ยนชีวิต

  ถ้าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เราเรียกกันว่า "สติแตก" สตินี่พอแตกแล้วอันตราย ถ้าแตกชั่วครั้งชั่วคราว ต้องรีบแก้ ถ้าปล่อยให้ สติแตกบ่อยจนแย่จะแก้ไขลำบาก ถ้าวันใดวันหนึ่ง สติแทบแตกหรือคนใกล้ตัวเราสติแตกไปแล้วจะทำยังไง...

  more
   share
 • The Railway Man : โศกนาฏกรรมที่มนุษย์ (ไม่พึง) กระทำต่อมนุษย์ด้วยกัน

  การก้าวข้ามความคิดที่ว่าใครเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้าย เพราะมันเป็นโอกาสที่ดีในการกลับไปสำรวจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และยอมรับกับความผิดพลาดที่ได้ทำลงไปในฐานะปัจเจกบุคคล เพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครบนโลกที่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น...

  more
   film

 

แรงสนับสนุนการดำเนินงาน ปี 2556-2557

เขียนโดย Super User. Posted in เกี่ยวกับเสม.

เสมสิกขาลัยขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและเกื้อกูลคนในสังคม

เงินบริจาคของทุกท่าน เสมสิกขาลัยได้นำมาแบ่งปันและเกื้อกูลต่อผู้คนในสังคม ดังนี้

  ปี2556 ปี2557
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักบวช 8 ทุน 5 ทุน
สนับสนุนทุนบางส่วน
สำหรับผู้ทำงานภาคสังคม
29 ทุน 17 ทุน
จัดอบรมโดยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
บริจาคตามกำลังทรัพย์
9 ครั้ง ได้แก่
- Life Coaching
- กลับทุกข์ กลับสุข
- การพัฒนาภาวะผู้นำฯ
- งาน พลังกลุ่ม และความสุข
- นพลักษณ์
- เป็นมิตรกับความตาย
- เป็นมิตรกับตัวเอง
- ฟังด้วยหัวใจ 2 ครั้ง
8 ครั้ง ได้แก่
- Life Coaching
- กลับทุกข์ กลับสุข
- การพัฒนาภาวะผู้นำฯ
- การสื่อสารอย่างสันติ
- ความรู้สี่แดน
- งาน พลังกลุ่ม และความสุข
- เป็นมิตรกับความตาย
- เป็นมิตรกับตัวเอง

หากท่านตะหนักว่าการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสมสิกขาลัยจัดขึ้นยังคงเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมและงานพัฒนาสังคม/งานพัฒนาจิตใจและสติปัญญาของมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็น สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเสมสิกขาลัยได้ ด้วยการบริจาคเงินหรือมาร่วมเรียนรู้กับเสมสิกขาลัย เพราะนี่คือการเกื้อหนุนกันและกันในรูปแบบหนึ่ง

Places Suggestion แนะนำสถานที่

Location

29/15 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Mon-Fri | 9am-5pm
Sat-Sun | closed

Follow Us

facebook-circle-300px twitter-circle-300px gplus-in-circle-300px