Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • สมดุลธาตุสมดุลชีวิต

  วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559

  มาร่วมเรียนรู้ สัมผัส ธาตุตามธรรมชาติ รวมถึงภายในร่างกายและจิตใจมนุษย์ เพื่อกลับมาเข้าใจและเท่าทันสมดุลธาตุภายในตนเอง แล้วขยายไปสู่การดูแลสมดุลชีวิตอย่างเป็นองค์รวม...

  more
  icon 4elements
 • Bearing Witness ปาฏิหาริย์แห่งการฟัง

  วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559

  การฟังอย่างลึกซึ้ง การถามคำถามอย่างใส่ใจ การบอกเล่าเรื่องราวของเราด้วยความจริงใจ และขันติธรรม การฝึกปฏิบัตินี้จะค่อยๆ ช่วยให้เราคลายจากความหวาดกลัวจาก “สิ่งที่เราไม่รู้” ไปทีละน้อย เมื่อเราเรียนรู้ที่จะต้อนรับและให้เกียรติผู้คนที่ต่างจากเราทั้งท่าทาง ความคิด และความรู้สึก...

  more
  icon bearing witness2
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559

  เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย ไม่ว่าจะเป็นความตายของตนเองหรือบุคคลรอบข้างก็ตาม...

  more
  icon death
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข

  วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559

  สืบค้นถึงสาเหตุที่ทำให้คนในองค์กรรู้สึกเหนื่อยล้า ติดขัดต่อกันทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันค้นหาและสร้างปัจจัยเชิงรูปธรรมที่จะทำให้คนในองค์กรกลับมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข...

  more
  icon team
 • ง่ายงามในความธรรมดา

  วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559

  ให้ความเข้าใจในคุณค่าทางจิตวิญญาณจากรากฐานไตรยานของพุทธศาสนาธิเบต เริ่มต้นจากการบ่ม-เพาะความเป็นปกติในการเผชิญความทุกข์ของหินยาน เปิดหัวใจที่ว่างออกสู่ผู้อื่นอย่างอ่อนโยนในมหายาน และดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญเยี่ยงนักรบในวัชรยาน...

  more
  icon simply
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

  วันที่ 4-7 สิงหาคม 2559

  ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม คือบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เรียบร้อยและเป็นสุข...

  more
  icon leadership
 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...

  more
  icon communication
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

  วันที่ 9-11 กันยายน 2559

  กระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...

  more
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น

  วันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค. 2559

  การจับประเด็น ช่วยให้การสื่อสารคมชัดและมีทิศทางมากขึ้น ช่วยคัดกรองสาระสำคัญออกมาจากเนื้อหา ช่วยให้เราประหยัดเวลาและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ ชัดเจน ง่าย และเร็วมากขึ้นเท่านั้น...

  more
  icon issue
 • เป็นมิตรกับตัวเอง

  วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิตจนไม่อาจจะวางใจได้ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบจะช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...

  more
  icon befriend
 • เป็นมิตรกับความตาย

  วันที่ 29 ตุลาคม 2559

  ร่วมค้นหาความหมาย แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ของเราและคนทั่วไปในสังคมที่มีต่อความตาย ฝึกเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจที่จะรับมือกับความตายที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไร สร้างความเป็นเพื่อนระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน...

  more
  icon befriend death
 • นิเวศภาวนา : Eco-Quest

  วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2559

  ทดลองใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนปกาเกอะญอ ค้นหาอุปสรรคที่สำคัญในชีวิต เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตใหม่ การเคลื่อนผ่านวงล้อสี่ทิศแห่งการเยียวยา (medicine wheel) ของชนเผ่าอินเดียแดง ฝึกฝนการกลับมาอยู่กับตัวเอง...

  more
  icon ecoquest
 

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม "การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม" รพร.เลิงนกทา จ.ยโสธร
วิทยากร: ปรีดา เรืองวิชาธร และทีมเสมสิกขาลัย วันที่ 5-8 เมษายน 2559

 

 • 20 ปี เสมสิกขาลัย : พื้นที่แห่งการเรียนรู้

  ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้น ต้องเข้าใจพื้นฐานว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาแต่มีวาระแห่งการเปลี่ยนแปลง แต่ละคนไม่พร้อมกัน ดังนั้นควรฝึกสังเกตและสะท้อนตนเองเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากทั้งส่วนของตนเองและผู้ร่วมเรียนรู้ ท่ามกลางวิถีสังคมปัจจุบันที่ชีวิตมักไหลไปกระแสหลัก...

  more
   article
 • ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

  ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้...

  more
   tips
 • การเปลี่ยนแปลงในองค์กร ใครควรเปลี่ยนก่อน

  เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากมายในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรว่าใครกันแน่ที่จะต้องเป็นคนนำการเปลี่ยนแปลง ถ้าจะให้องค์กรเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนที่ใคร และอย่างไร บ้างก็บอกว่า ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเปลี่ยนก่อนคนอื่น บ้างก็บอกว่า HR จะต้องเปลี่ยนก่อน...

  more
   share
 • Spotlight : คนข่าวคลั่ง

  ถึงแม้หนังจะดูเต็มไปด้วยประเด็นหนักๆ มากมาย แต่ ณ ขณะที่ดู เราไม่รู้สึกเครียดหรือเบื่อเลยสักนิด ตรงกันข้าม เรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมาก ดูสนุก เข้มข้นครบรส ชวนติดตาม มีมุกตลกสอดแทรกเนียนๆ ตลอด ที่สำคัญดูไม่ยากเลย...

  more
   film

 

Follow Us รับข่าวสารทาง social network

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube

Places Suggestion แนะนำสถานที่

Location

29/15 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Mon-Fri | 9am-5pm
Sat-Sun | closed

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube