การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

จับประเด็นขึ้นกระดาน

ในสังคมแห่งการเรียนรู้เช่นปัจจุบันเป็นที่เข้าใจกันดีว่า กระบวนการมีส่วนร่วมนับเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับ และกระบวนการมีส่วนร่วมจะเกิดประสิทธิภาพได้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือองค์ประกอบหลากหลายประการด้วยกัน

“การจับประเด็นขึ้นกระดาน” คืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะเอื้อให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทุกคนไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วม ผู้บันทึกสรุป ผู้สังเกตการณ์ หรือแม้กระทั่งผู้ดำเนินรายการหรือวิทยากร ไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญตลอดกระบวนการ ซึ่งจะเอื้อให้กระบวนการในครั้งนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือการนำพาผู้มีส่วนร่วมทุกคนไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกันได้ นั่นเอง

กำหนดการอบรมปี2563

21-22 มีนาคม และ 8-9 สิงหาคม 2563

เนื้อหา

 1. ประโยชน์ของการจับประเด็นขึ้นกระดาน
 2. ลักษณะวิธีการในการขึ้นกระดาน(ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี)
 3. ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยช่วยในการจับประเด็นขึ้นกระดาน
 4. ลำดับขั้นทักษะของการขึ้นกระดาน
 5. ทดลองฝึก สะท้อนบทเรียน

ตารางกิจกรรม

วันแรก
เช้า– ทำความรู้จักพูดคุย
– ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นกระดาน
บ่ายกิจกรรมคลังคำ การจัดหมวดหมู่
วันสุดท้าย
เช้าฝึกและสะท้อนบทเรียน
บ่าย– ฝึกและสะท้อนบทเรียน
– ถาม ตอบ แลกเปลี่ยน ไขข้อข้องใจ
– ปิดการอบรม
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 สถานที่ เรือนร้อยฉนำ ห้องประชุมเฟื้อ ชั้น3

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 สถานที่ เรือนร้อยฉนำ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น1

 

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

 • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (16 ท่าน)

ท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

เงื่อนไขการขอรับทุน

1) นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย(รับทุนบางส่วน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 2. ทำงานพัฒนาสังคมหรือสังกัดองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม เช่น
  • องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์
  • องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)ภายในประเทศ
  • องค์กรด้านการศึกษา
  • หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นต้น
 3. ไม่สามารถเบิกค่าเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรต้นสังกัดได้

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์ สมัครรายบุคคล / สมัครเป็นกลุ่มคณะ
 2. แนบหลักฐานสำหรับการขอทุนมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ ได้แก่หลักฐานดังนี้
  • หลักฐานยืนยันสังกัดองค์กร
  • หนังสือรับรองรายได้
  • เอกสารตอบคำถามหัวข้อดังนี้
   1. อธิบายบทบาทงานที่กำลังทำอยู่ และบทบาทนั้นเอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?
   2. ท่านจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง?
   3. ระบุสิ่งที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือในระหว่างการอบรมครั้งนี้ มีอะไรบ้าง?
    • ดูแลโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
    • จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมแต่ละช่วง
    • ดูแลการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม
    • อื่นๆ (โปรดระบุ)

2) นักบวชหญิง-ชาย(รับทุนเต็มจำนวน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์
 2. แนบเอกสารอธิบายขอบเขตและลักษณะงานด้านพัฒนาสังคมที่ทำอยู่ มาพร้อมกับการสมัครออนไลน์

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes