ธวัชชัย โตสิตระกูล

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ.2523 ด้วยการสอบเทียบ ในระหว่างศึกษาอยู่เมื่อปี พ.ศ.2521 ได้เริ่มทำงานกับ อ.สุลักษณ์  ศิวรักษ์ ในตำแหน่งกองบรรณาธิการวารสาร “ปาจารยสาร” ฉบับ “กองทัพธรรม” หลังจากนั้นได้หันเหไปเป็นผู้ประสานงานโครงการ “สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง” (ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นมูลนิธิสุขภาพไทย) อยู่หลายปี และค่อย ๆ ขยับขยายมาสู่งานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และวิสาหกิจชุมชนให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

นอกจากรับผิดชอบงานหลักในสายงานเกษตร ยังสนใจงานทางด้านศาสนา จึงได้เข้าร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายพุทธิกา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย ซึ่งมีพระไพศาล  วิสาโล เป็นประธาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน ทำงานส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและสังคม และร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ  และเป็นวิทยากรอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา รวมทั้งเป็นคณะทำงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ในปี พ.ศ.2551

ผ่านการอบรมเพื่อทำความเข้าใจชีวิต งาน และการพัฒนาจิตวิญญาณจากหลายสถาบัน เช่น เสมสิกขาลัย  สถาบันขวัญเมือง มูลนิธิสังคมวิวัฒน์ จ.เชียงราย กลุ่มเพื่อนนพลักษณ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง และสมาคมนพลักษณ์แห่งประเทศไทย

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes