กนธิชา หมื่นบุญมี

เริ่มต้นเส้นทางการทำงานพัฒนาสังคมด้วยการทำงานกิจกรรมนักศึกษาใน ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขณะทำกิจกรรมและด้วยความเชื่อพื้นฐานเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์ จึงเริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรม สนใจปัญหาเชิงโครงสร้างสังคม และการสร้างสัมพันธ์ในองค์กร จึงได้เข้าร่วมการอบรมและการเรียนรู้ในหลากหลายหัวข้อเพื่อพัฒนาตนเองและนำไปสรรค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การทำงานที่ผ่านมา

  • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำแกลง จ.ระยอง
  • เจ้าหน้าที่กิจกรรมโครงการ global action school องค์กร NGOs ActionAid Thailand
  • เจ้าหน้าที่ปฏิคม พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกระบวนกรและจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมามากกว่า 10 ปี
  • ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่อบรม โครงการเสมสิกขาลัย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประธีป

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes