หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public

ซาเทียร์

แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายใน

Public ☎︎ 086-305-3011

การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการที่จะเรียนรู้และเติบโตเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้เรียนรู้และเราเติบโตขึ้น เราเปลี่ยนเมื่อเราได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรใหม่ บางทีเราพบว่าเราถูกเรียกร้องให้ ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อสถานการณ์หรือความสัมพันธ์เปลี่ยนไป บางครั้งเราก็หวังว่าผู้อื่นจะเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการ และก็ต้องผิดหวังเมื่อเขาไม่สามารถทำตามที่เราต้องการได้ อาจเป็นเพราะเวลาที่เปลี่ยนไป หรือเราต้องการไปพ้นจากความรู้สึกสิ้นหวัง หมดพลัง กลัว เจ็บ หรือโกรธ ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์เท่าที่เราจะทำได้

กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะจำกัดอยู่เพียงการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก แต่ การเปลี่ยนแปลงจากภายในสามารถทำให้พลังอำนาจของชีวิตกลับฟื้นขึ้นมาได้ เราสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก การรับรู้ หรือความคาดหวังของเรา เราสามารถที่จะเข้าถึงความฝันหรือแก่นแกนที่สำคัญในการแปรเปลี่ยนเพื่อการเติบโต เรา สามารถที่จะเชื่อมโยงถึงจิตวิญญาณที่ลึกที่สุดสำคัญที่สุดเพื่อการค้นพบ ปัญญาแห่งการตื่นรู้ เราควรสร้างทางเลือกและการตอบสนองเพื่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะเป็นการต่อ ต้าน

กระบวน การซาเทียร์นี้จะช่วยให้ท่านค้นพบศักยภาพแท้จริงที่เกื้อหนุนให้เกิดการแปร เปลี่ยนและเติบโตด้วยตัวของท่านเอง กระบวนการจะช่วยให้เราเข้าค้นหาความมั่งคั่งและมั่นคงภายในตัวเรา ค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์เดิมๆ ที่เราคุ้นเคยและเปิดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ด้วย การใช้กิจกรรมการผ่านประสบการณ์ ท่านจะได้เรียนรู้การเข้าถึงพลังในการค้นหาความสุขและพลังชีวิตเพื่อการ เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆในชีวิต ในครอบครัว ในการทำงาน และในความสัมพันธ์

กระบวนการเรียนรู้นี้มุ่งเพื่อการเติบโตของแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่ได้เป็นกระบวนการเพื่อการเยียวยาหรือบำบัดแบบกลุ่มหรือรายบุคคล

เนื้อหา

“บุคคล” เกิดอะไรขึ้นบ้างในตัวเรา

 • อารมณ์ และความรู้สึก
 • การรับรู้ ความคิด ความเชื่อพื้นฐาน และสมมติฐาน
 • ความคาดหวังต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และความคาดหวังจากผู้อื่น
 • ความฝัน ความหวัง ความปรารถนา
 • ความเป็นตัวฉัน: แก่นแท้และจิตวิญญาณ

ทำอย่างไรฉันจึงจะเข้าใจผู้อื่นได้

 • การค้นหาโลกภายในตัวเองด้วยกระบวนการตั้งคำถามที่ลงลึก

หนทางแห่งการสัมผัสรับรู้โลก

 • การปรับตัวเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดของเราเป็นอย่างไร

การเปลี่ยนผ่านจากการอยู่รอด สู่การเติบโตและพัฒนา

 • การดูแลและการจัดการต่อความโกรธ ความเจ็บ ความกลัว ความกังวลและความผิดหวัง
 • การสร้างสันติภายใน ความเบิกบานใจ และพลังชีวิต
 • ทางเลือกต่างๆที่สอดคล้องสมดุลกับการดำรงอยู่

สร้างการเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการ

 • เปลี่ยนแปลงความคาดหวัง ความรู้สึกและการรับรู้ที่ไม่เหมาะสม
 • สร้างการตัดสินใจและแบบแผนการดำเนินชีวิตใหม่
 • ประสานการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อฉันในปัจจุบัน

 • มีสิ่งดีๆ ที่สืบทอดมาถึงฉัน
 • รูปแบบความสัมพันธ์ที่ฉันได้เรียนรู้
 • ฉันเรียนรู้อะไรในตัวฉัน
 • ฉันชื่นชมอะไรในการเรียนรู้ของฉัน
 • ฉันยังคงต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่อตัวฉันและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น

 • รูปแบบการสื่อสาร
 • องค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์

กระบวนการ

 1. พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง
 2. กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง บทบาทสมมติ กลุ่มย่อย
 3. บรรยายโดยวิทยากร

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 คน

วิทยากร

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

ตารางการอบรม

 

วันแรก 
09.00 – 12.00 น.● แนะนำตัวทำความรู้จักกัน
● เนื้อหาซาเทียร์ ค้นหาความเชื่อ ความต้องการ
12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.อยู่กับตัวเอง / ฝึกหัดตั้งคำถาม / ช่วงถาม-ตอบ
19.00 – 20.00 น.ฝึกสำรวจภูเขาน้ำแข็งของตัวเอง
วันที่สอง 
09.00 – 12.00 น.● Process of Change
● ฝึกความรู้ตัว Awareness
12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.● กระบวนการการดูแลความเครียด
● หลักการการแก้ไขความผิดหวังของซาเทียร์
19.00 – 20.00 น.วาดแผนที่ครอบครัว
วันสุดท้าย 
09.00 – 12.00 น.Book of Shadow / เดอะสตาร์
12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.● จับกลุ่ม 3 คน พูดคุยเรื่อง “ดูเขา ดูเรา”
● สรุป ประเมินผล

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes