การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ปลุกมนุษย์พ่อแม่

Awakening Parents

ก่อนที่เรามาเป็นพ่อแม่ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตก็เป็นไปตามลักษณะนิสัยส่วนตัว และเมื่อเรามีครอบครัว มีสมาชิกเพิ่มขึ้นคือ “ลูก” พฤติกรรมการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามการให้คุณค่าและความหมายที่ต่างออกไป รวมทั้งความคาดหวังที่มีต่อตัวเอง คนใกล้ชิด โดยเฉพาะลูก จึงทำให้เกิดมนุษย์พ่อแม่ขึ้น เช่น พ่อแม่นักจัดการ , พ่อแม่นักเตรียมพร้อมล่วงหน้า , พ่อแม่นักปกป้องคุ้มครองภยันตราย , พ่อแม่ตามใจฉัน เพราะกลัวลูกไม่รัก, พ่อแม่ธรรมชาติ ที่เลี้ยงลูกให้เติบโตตามธรรมชาติ หรืออาจจะผสมผสานพ่อแม่ในแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พ่อแม่แบบไหนก็ตาม สิ่งที่พ่อแม่ปฏิบัติกับลูกล้วนมาจากความหวังดีที่มีต่อลูกทั้งสิ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น บางครั้งพ่อแม่อาจทำไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึก และตอบสนองเพียงความต้องการ ของตนเองเท่านั้น โดยลืมนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การอบรมนี้จะเชิญชวนให้พ่อแม่ หรือผู้ที่ทำหน้าที่เสมือนพ่อแม่รู้สึกตัวว่ากำลังเป็นพ่อแม่แบบไหน มีข้อจำกัดหรืออุปสรรคอะไรบ้าง และการจะเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้ได้อย่างไร ให้สมกับที่ว่า ”ลูกคือ ของขวัญแห่งชีวิต”

วันที่อบรม

10-11 ตุลาคม 2563

เนื้อหา

เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักรู้และเข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยตามธรรมชาติ เห็นข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปใช้กับการเลี้ยงลูกในแบบที่ครอบครัวมีความสุขและสอดประสานกับวิถีชีวิตของพ่อแม่ด้วย

  • การใช้สัญลักษณ์แทนตัวพ่อแม่ ตามพฤติกรรมการเลี้ยงลูก เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกในอนาคต
  • ปัจจัยที่ทำให้พ่อแม่ร่วมมือกันเป็นทีม เพื่อการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์จากการทำกิจกรรม และสถานการณ์จำลอง
  • หลักมนุษยปรัชญาที่นำมาใช้เป็นแนวทางการเลี้ยงลูก
  • การเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เห็นข้อจำกัดและอุปสรรคในการเลี้ยงลูก

ตารางกิจกรรม

วันแรก 
8.30 น.ลงทะเบียน
09.00 – 12.15 น.แนะนำตัว
 “พ่อแม่แบบต่างๆ” ทบทวนรูปแบบพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
 “สายธารชีวิตวัยเยาว์” เรียนรู้การฟังและระลึกเรื่องราวในอดีต
 “กงล้อสี่ทิศ” เพื่อเข้าใจตัวเองและผู้อื่นในเรื่องพฤติกรรมการเลี้ยงดู
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 17.00 น.“อย่า” เรียนรู้คำพูดที่พึงระวังในการสื่อสารกับลูก
 “ความต้องการ – วิธีการ” เรียนรู้ความขัดแย้งที่มาจากพ่อแม่ยึดติดวิธีการ
 “วัยรุ่นวัยว้าวุ่น” เตรียมพร้อมสำหรับการดูแลลูกช่วงวัยรุ่น
 “ขอบคุณ ขอโทษ” เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ชีวิตหรือคนในครอบครัว
 “Mandala of Parents” เพื่อให้พ่อแม่รู้จักมานดาล่า และใช้ดูแลจิตใจตัวเองในการเลี้ยงลูกด้วยความตระหนักรู้
วันสุดท้าย 
09.00 – 12.00 น.“พับกระดาษ” เพื่อให้เห็นความแตกต่างเรื่องการรับรู้ของแต่ละคน
 “12 Senses” เรียนรู้และเข้าใจการเลี้ยงลูกที่เหมาะสมกับวัยตามแนวมนุษยปรัชญาของ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.” 12 Senses ” (ต่อ)
 “ฉากชีวิต” ทบทวนว่าลูกมีความหมายต่อพ่อแม่อย่างไร

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่

ห้องประชุมเฟื้อ ชั้น3 เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

  • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 20 ท่าน

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

Tel. 081-633 6851 ติดต่อคุณปรัญญา
email: ppunhom@gmail.com
facebook: semsikkha
line: yui.pp

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes