การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

“ฟัง” Inner Soundscapes

ฟังเสียงตัวตนในตัวเรา

สิ่งแวดล้อม ล้วนมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านเสียง 

ถ้า “ฟัง” เราจะได้ยินคำทักทายจากนก แมกไม้ก้อนหิน ที่กำลังสื่อสารกับเรา

แล้วเราได้ยินเสียงเหล่านั้นมั้ย?
และเรา “ฟัง” เสียงเหล่านั้น อย่างไร… เพื่ออะไร?

“เสียง” มีอยู่รอบๆ ตัวเรา ตั้งแต่เรายังอยู่ในครรภ์มารดาก่อนที่เราจะลืมตาดูโลก และเสียงอยู่กับเราตลอดจนชีวิตของเราก็ว่าได้ “เสียง” นั้น มีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความคิด รวมทั้ง กระตุ้นเร้า และในชีวิตมันมีความหมายอย่างไรกับเราบ้าง?

มาร่วมกันค้นหาผ่าน “ทักษะการฟัง” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ฟังเสียงที่เราอาจจะหลงลืม ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เสียงจากธรรมชาติ(Soundscape) หรือ แม้กระทั่ง เสียง..เราเอง

กลับมาสัมผัส รับรู้เสียงเหล่านั้นผ่านกระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การฟังเป็นการฝึกตนให้อยู่กับปัจจุบัน (Here & Now) และการสังเกตุตัวเอง (Self observation)

วันที่อบรม

28-29 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหา

วันแรก

 • ทำความรู้จักประเภทของเสียงชนิดต่างๆ ที่มีอยู่รายรอบตัว ทั้งในแง่ของหลักการ และเรื่องธรรมชาติของเสียง
 • ฝึกการฟังเสียงผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาเสียงที่มีความเชื่อมโยง หรือมีผลกระทบกับตัวเรา

วันที่สอง

 • สังเกตุจากการฟังเสียงที่มีปฏิสัมพันธ์ภายในของแต่ละคน รวมทั้งค้นหาเสียงที่แต่ละคนสามารถนำมาใช้ดูแลตัวเอง และใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการฝึก Mindfulness (สัมมาสติ) ได้ต่อไป

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กิจกรรมที่ใช้ รวมถึง ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ดังนั้น ขอให้ ผู้เข้าร่วมแต่งกายแบบสบายตัว

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

 • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (14 ท่าน)

ท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,500 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย(ที่ทำงานในพื้นที่และชุมชน)
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

เงื่อนไขการขอรับทุน

1) นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย(รับทุนบางส่วน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 2. ทำงานพัฒนาสังคมหรือสังกัดองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม เช่น
  • องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์
  • องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)ภายในประเทศ
  • องค์กรด้านการศึกษา
  • หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นต้น
 3. ไม่สามารถเบิกค่าเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรต้นสังกัดได้

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์ สมัครรายบุคคล / สมัครเป็นกลุ่มคณะ
 2. แนบหลักฐานสำหรับการขอทุนมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ ได้แก่หลักฐานดังนี้
  • หลักฐานยืนยันสังกัดองค์กร
  • หนังสือรับรองรายได้
  • เอกสารตอบคำถามหัวข้อดังนี้
   1. อธิบายบทบาทงานที่กำลังทำอยู่ และบทบาทนั้นเอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?
   2. ท่านจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง?
   3. ระบุสิ่งที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือในระหว่างการอบรมครั้งนี้ มีอะไรบ้าง?
    • ดูแลโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
    • จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมแต่ละช่วง
    • ดูแลการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม
    • อื่นๆ (โปรดระบุ)

2) นักบวชหญิง-ชาย(รับทุนเต็มจำนวน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์
 2. แนบเอกสารอธิบายขอบเขตและลักษณะงานด้านพัฒนาสังคมที่ทำอยู่ มาพร้อมกับการสมัครออนไลน์

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes