การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

จากอำนาจเหนือสู่อำนาจร่วม
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยความกรุณา

รับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านคอร์สการสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) พื้นฐานมาแล้ว

ในความขัดแย้ง เรื่องอำนาจเป็นต้นตอของปัญหาที่เก่าแก่และยาวนานที่สุด ความขัดแย้งมักจะเกิดจากการแบ่งปันอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเกิดขึ้นเสมอในความขัดแย้งในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการและคนทำงาน คู่ชีวิต หรือพ่อแม่กับลูกๆ ทำอย่างไรที่เราจะใช้อำนาจมาสร้างการสนทนาที่มีคุณภาพ รับมือกับความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือ ความเท่าเทียม และทางออกที่สร้างสรรค์ แทนการใช้อำนาจเป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุม การลงโทษและให้รางวัล หรือหลอกลวง

พวกเราต่างก็ปรารถนาให้โลกของเราปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกๆ คน  แต่การรักษาหรือยอมจำนนต่อโครงสร้างอำนาจที่เอื้อประโยชน์ต่อเรา มักจะทำได้ง่ายกว่าการที่เราจะละทิ้งการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความรุนแรง ไม่ว่าจะปฏิบัติกับลูกน้องหรือกับลูก ๆ ของเรา ก็ตาม  หากเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ เปาโล แฟร์ นักการศึกษาชาวบราซิล กล่าวว่า “เราต้องอาศัยศักยภาพที่จะรักอย่างสูง”

ในการอบรมนี้ เราจะมามองดูอย่างตรงไปตรงมาว่าอำนาจมีอิทธิพลอย่างไรในชีวิตเรา เราใช้อำนาจอย่างไร เราละทิ้งการใช้อำนาจอย่างไร เราจะใช้ความเข้าใจจาก Nonviolent Communication (NVC)  มาสำรวจว่าศักยภาพในการรักของเราจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นด้วยใจกรุณาได้อย่างไร ช่วยปลดปล่อยเราจากการควบคุมคนอื่น และช่วยให้เราเห็นคนอื่นอย่างที่เขาเป็นจริงๆ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้อย่างไร

NVC มีพื้นฐานอยู่บนหลักการของอหิงสา ซึ่งหมายถึงสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยความกรุณา นั่นคือหัวใจไร้ความรุนแรง NVC ให้วิธีการปฏิบัติที่ทำได้จริงในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแนวคิดหรือทฤษฎี มีผู้คนนำไปใช้อย่างหลากหลายมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทั้งในความขัดแย้งระดับนานาชาติ ในธุรกิจ ในการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

วันที่อบรม

12-13 ธันวาคม 2563

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. รู้จักทักษะในการรับมือกับความขัดแย้งได้ รู้ว่าจะทำอะไรท่ามกลางความขัดแย้ง ทั้งเมื่อเป็นคนกลางและเป็นคู่กรณี เพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจและความร่วมมือ
  2. ได้ฝึกประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้กับกระบวนกรที่จะเป็นโค้ชอย่างใกล้ชิด และมีกลุ่มกัลยาณมิตรที่จะคอยให้เสียงสะท้อนและเป็นกำลังใจให้กันและกัน

เนื้อหา

1. สำรวจเรื่องอำนาจผ่านปัญญาฐานกายและใจ
2. การใช้อำนาจปกป้องด้วยความกรุณา
3. บ่มเพาะศักยภาพในการรัก
4. ทำความเข้าใจเรื่องการสร้างขอบเขต (Boundary Setting)
5. นำเรื่องอำนาจมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารและการดำเนินชีวิต กับครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน และเรื่องราวทางสังคม

กระบวนการ

  1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
  2. ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง
  3. บทบาทสมมติกรณีความขัดแย้ง

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. แนะนำกระบวนกร,ผู้เข้าร่วมและกระบวนการอบรม
09.30 – 10.00 น. ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้
10.00 – 10.30 น. แปรเปลี่ยนความขัดแย้งภายใน
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 12.00 น. แปรเปลี่ยนความขัดแย้งภายใน (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. แปรเปลี่ยนความขัดแย้งเมื่อเป็นคู่กรณี
13.30 – 14.30 น. แปรเปลี่ยนภาพความเป็นศัตรู
14.30 – 14.45 น. พักเบรค
14.45 – 16.00 น. สื่อสารอย่างจริงใจกับคู่กรณี
วันสุดท้าย
09.00 – 10.30 น. การเป็นคนกลางในความขัดแย้ง ทักษะคนกลาง 1 – การฟังและให้ความเข้าใจ
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 11.15 น. ทักษะคนกลาง 2 – ช่วยให้คู่กรณีเข้าใจกัน
11.15 – 12.00 น. ทักษะคนกลาง 3 – ขัดจังหวะ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ทักษะคนกลาง 4 – ปฐมพยาบาลด้วยการให้ความเข้าใจ
14.00 – 14.30 น. ทักษะคนกลาง 5 – ให้ความเข้าใจตัวเอง
14.30 – 14.45 น. พักเบรค
14.45 – 16.00 น. ผสาน 5 ทักษะ
หมายเหตุ
  • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

  • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,500 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes