หลักสูตรการอบรมสำหรับ In-house

แปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยใจกรุณา

In-house ☎︎ 086-327-7792

ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง หรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ระหว่างกลุ่มคนหรือภายในองค์กร ร่วมไปถึงหน่วยเล็กๆ ในสังคมอย่างครอบครัวก็เช่นกัน  ที่สำคัญคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเอง    ซึ่งในบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะคลี่คลายหรือหาวิธีการจัดการกับความขัดแย้งได้หรือบางคนก็กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความขัดแย้งเหล่านั้น   นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความขัดแย้งลุกลามและไม่อาจหาข้อยุติลงได้

การอบรม  “แปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยใจกรุณา” จะทำให้เรามองความขัดแย้งได้รอบด้านมากขึ้น พร้อมทั้งแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่การเรียนรู้และเติบโตทั้งภายนอกและภายในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยค้นหาต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง รวมไปถึงแนวทางในการจัดการคลี่คลายในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญคือ การคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราเอง เพราะสิ่งนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราทุกคนสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นรอบตัวด้วยตัวเราเอง

หากเพียงเราพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งก็จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการประสานความต่างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมได้เช่นกัน

เนื้อหา

  1. เรียนรู้ถึงธรรมชาติ/แก่นของความขัดแย้งและผลกระทบจากความขัดแย้ง สาเหตุ องค์ประกอบของความขัดแย้ง วิธีการคลี่คลายความขัดแย้งในชีวิตจริง และฝึกคลี่คลายความขัดแย้งโดยวิธีการสันติวิธี
  2. วิธีการป้องกันก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ รวมไปถึงวิธีการคลี่คลายปัญหาระหว่างกลุ่มคนหรือองค์กร
  3. สืบค้นและคลี่คลายความขัดแย้งภายในตัวเอง
  4. การเจรจาต่อรองระหว่างเรากับคู่กรณี
  5. การเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างคนสองคน และการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน

กระบวนการ

  1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน
  2. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
  3. ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง
  4. บทบาทสมมติกรณีความขัดแย้ง 

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30-40 คน

วิทยากร

ทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ตารางการอบรม

วันแรก 
09.00 – 12.15 น.กิจกรรมแนะนำตัว /วัตถุประสงค์ของการอบรม /
 ประสบการณ์ในเรื่องความขัดแย้ง
12.15 – 13.15 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้
14.00 – 18.00 น.ธรรมชาติของความขัดแย้ง สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น
วันที่สอง 
09.00 – 09.15 น.สมาธิภาวนา / ฝึกการอยู่กับตัวเอง
09.15 – 12.15 น.ปฎิกิริยาตอบสนองต่อความขัดแย้ง/วงจรความขัดแย้งและการคลี่คลายความขัดแย้ง
12.15 – 13.15 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้
14.00 – 18.00 น. สืบค้นและคลี่คลายความขัดแย้งภายในใจ
วันที่สาม 
09.00 – 09.15 น.สมาธิภาวนา / ฝึกการอยู่กับตัวเอง
09.15 – 12.15 น.ฝึกการเจรจาแบบ 1ต่อ1 (กรณีที่เราเป็นคู่ขัดแย้ง)
12.15 – 13.15 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้
14.00 – 18.00 น.ฝึกการเจรจาแบบกลุ่ม เพื่อหาข้อตกลงร่วมของกลุ่มเพื่อให้ทุกคนพึงพอใจ 
 (กรณีที่เรามีส่วนได้ส่วนเสียด้วย)
วันสุดท้าย 
09.00 – 09.15 น.สมาธิภาวนา / ฝึกการอยู่กับตัวเอง
09.15 – 12.15 น.หลักการการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
12.15 – 13.15 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้
14.00 – 17.00 น.ฝึกเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
 สรุปประเมินผล

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes