การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

เป็นมิตรกับตัวเอง

ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งการงานและครอบครัวอาจทำให้เราต้องดิ้นรนไขว่ขว้า ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยหรือหยุดพักได้ และที่มากกว่านั้นคือเรา พักไม่เป็น ไม่อาจผ่อนคลายตัวเอง จึงทำให้เกิดความเหนื่อยล้าภายในจนไม่อาจจะเป็นมิตรกับตัวเองได้

ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะทำให้เรามีความสะดวกสบายในการในทางวัตถุมากขึ้น มีงานที่ต้องทำ มีครอบครัวตามที่สังคมยอมรับ แต่หากหันกลับมาดูความสุขทางด้านจิตใจแล้ว กลับพบว่า เราเข้าถึงความสุขทางจิตใจได้น้อยลงทุกที กลายเป็นความทุกข์ทางใจมาแทนที่มากขึ้น

การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้กลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิตจนไม่อาจจะวางใจได้ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบจะช่วยให้เราผ่อนตัวเองสให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม คลี่คลายเงื่อนปมภายในใจเพื่อให้เรากลับมาเป็นมิตรกับตัวเองอีกครั้ง และเตรียมสติเพื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิตในอนาคตต่อไป เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างกาย จิตใจ ปัญญาและความรักที่มีต่อผู้อื่นมากขึ้น

มีการทำสมาธิภาวนา และประยุกต์เอาดนตรี งานศิลปะ ความงดงามจากการยจัดดอกไม้ มาเป็นปัจจัยที่ช่วย ทำให้กายได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ให้ใจได้พักจากภาระและความยึดมั่นถือมั่นที่เราได้แบกรับไว้ ให้ได้กลับมาตระหนักรู้ถึงความสมดุลแห่งชีวิต ดำรงอยู่บนพื้นฐานแห่งความเรียบง่าย อ่อนน้อม และยอมรับกับทุกสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น

วันที่อบรม

11-13 ธันวาคม 2563

เนื้อหา

 • ฝึกฝนการทำสมาธิภาวนา การกลับมาใคร่ครวญภายในจิตใจ เพื่อการผ่อนคลายของร่างกายอย่างสมบูรณ์ และความสงบ มั่นคงของจิตใจ
 • มีกิจกรรมที่ช่วยทำให้ได้พักกาย ผ่อนใจ อันเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานและดีงามให้เจริญงอกงามยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมผ่านประสบการณ์ทางด้านศิลปะมาพิจารณาถึงแง่งามตามความเป็นจริงของชีวิต เพื่อให้เราลดคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ทั้งการวาดรูปและการจัดดอกไม้มาช่วยในการผ่อนคลายจิตใจและร่างกาย การจัดดอกไม้ อยู่กับธรรมชาติทำให้ความงามของธรรมชาติได้เข้ามาช่วยยกระดับจิตวิญญาณของเรา อีกทั้งมีกิจกรรมที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นมุมด้านน่ารักและน่าชังของตัวเรา และทำให้เรากลับมาทบทวน สำรวจความเป็นตัวเราและยอมรับตัวเองอย่างที่เราเป็นได้มากขึ้น
 • มีการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม เพื่อแสวงหาปัจจัยในการแปรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานและงดงาม แบ่งปันเรื่องวิสัยทัศน์แห่งชีวิต และการแสวงหาดุลยภาพแห่งชีวิต พร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์สุข – ทุกข์ของชีวิตที่ผ่านมา และร่วมกันแสวงหาทางออกที่เป็นรูปธรรม
 • มีพิธีกรรมเล็กๆ เพื่อให้เป็นสักขีพยานและเฉลิมฉลองให้กับความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้น
 • การอบรมชุดนี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรภายในกลุ่มที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลปัญญาและความรักซึ่งกันและกัน

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.15 น. รู้จักกันก่อน
กิจกรรม “จุดพักพิงของชีวิต”
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 17.00 น. กิจกรรม “วาดรูป : แง่งามความจริงของชีวิตผ่านศิลปะ”
วันที่สอง
09.00 – 12.15 น. กิจกรรม “ของรัก”
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 17.00 น. กิจกรรม “พลิกไพ่ สะท้อนชีวิต”
17.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.30 น. กิจกรรม “โอบกอดเจ้าตัวน้อยและการเกิดใหม่”
วันสุดท้าย
09.00 – 12.15 น. กิจกรรม “จัดดอกไม้ ดอกไม้จัดใจ”
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 16.00 น. สมดุลของชีวิต
สรุปการอบรม
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

วิทยากร

ทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

 • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,500 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

เงื่อนไขการขอรับทุน

1) นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย(รับทุนบางส่วน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 2. ทำงานพัฒนาสังคมหรือสังกัดองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม เช่น
  • องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์
  • องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)ภายในประเทศ
  • องค์กรด้านการศึกษา
  • หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นต้น
 3. ไม่สามารถเบิกค่าเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรต้นสังกัดได้

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์ สมัครรายบุคคล / สมัครเป็นกลุ่มคณะ
 2. แนบหลักฐานสำหรับการขอทุนมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ ได้แก่หลักฐานดังนี้
  • หลักฐานยืนยันสังกัดองค์กร
  • หนังสือรับรองรายได้
  • เอกสารตอบคำถามหัวข้อดังนี้
   1. อธิบายบทบาทงานที่กำลังทำอยู่ และบทบาทนั้นเอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?
   2. ท่านจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง?
   3. ระบุสิ่งที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือในระหว่างการอบรมครั้งนี้ มีอะไรบ้าง?
    • ดูแลโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
    • จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมแต่ละช่วง
    • ดูแลการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม
    • อื่นๆ (โปรดระบุ)

2) นักบวชหญิง-ชาย(รับทุนเต็มจำนวน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์
 2. แนบเอกสารอธิบายขอบเขตและลักษณะงานด้านพัฒนาสังคมที่ทำอยู่ มาพร้อมกับการสมัครออนไลน์

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes