หลักสูตรSEM

หลักสูตรการเรียนรู้ของเสมสิกขาลัยประกอบไปด้วย 6 หมวดวิชาหลัก ซึ่งมีเนื้อหาวิชาย่อยภายในหมวดที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดของแต่ละวิชา โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ ได้ 2 ช่องทางดังนี้
  1. สำหรับบุคคลทั่วไป(ดูตารางกิจกรรมประจำปี)
    บุคคลทั่วไปสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจและเงื่อนไขเฉพาะตน
    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจงรักษ์ แซ่ตั้ง โทร 086-305-3011
  2. สำหรับเฉพาะกลุ่ม(ดูตารางกิจกรรมประจำปี)
    องค์กร หรือกลุ่มเพื่อนที่รวมกลุ่มกันโดยให้เสมสิกขาลัยจัดกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความต้องการในแต่ละครั้งของแต่ละองค์กร/กลุ่ม
    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร โทร 086-327-7792
หลักสูตรทั้งหมดของเสมสิกขาลัย มีดังนี้
หลักสูตรบุคคลทั่วไปเฉพาะกลุ่ม
1. เข้าใจและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ชีวิตในอุดมคติ 
ซาเทียร์ : แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายใน 
ง่ายงามในความธรรมดา : บนเส้นทางแห่งการฝึกตน 
Transformation Game
เป็นมิตรกับตัวเอง
เผชิญความตายอย่างสงบ
กลับทุกข์กลับสุข 
เป็นมิตรกับความตาย 
ภาวนาเพื่อรับใช้สังคม 
2. สร้างสรรค์สัมพันธภาพ
งาน พลังกลุ่ม และความสุข
การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม
การสื่อสารอย่างสันติ
ฟังด้วยหัวใจ 
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยใจกรุณา 
3. เข้าใจธรรมชาติ
นิเวศภาวนา : ธรรมชาติพลังแห่งชีวิต 
4. เข้าใจสังคม
การชุบตัวดูงาน : ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ ต่อชุมชน และสังคมเมือง 
เข้าใจโครงสร้างสังคม ✓ 
ปาฏิหาริย์แห่งการฟัง : ฟังคนไร้บ้าน (Bearing Witness) 
ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภคนิยม 
5. เข้าถึงความงาม
จัดดอกไม้ : ดอกไม้จัดใจ 
ศิลปะบำบัด 
6. วิธีการแสวงหาความรู้และความจริง
การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต 
ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบพุทธ 
ทักษะการจับประเด็น 
การฝึกทักษะกระบวนกร : สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
การฝึกทักษะกระบวนกร : การดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม 
การวางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบสร้างการมีส่วนร่วม 
การให้การปรึกษา แบบพัฒนาศักยภาพ 
Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie by Catch Themes
X